0
ลด 10%
การบริหารพัสดุ และการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารงบประมาณ
ประกอบด้วย พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ระเบียบ กฎกระทรวง และประกาศ ฯลฯ
ผู้เขียน ภราดร หอมแย้ม
หนังสือ216.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "การบริหารพัสดุ และการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารงบประมาณ" เล่มนี้ มีเนื้อหาประกอบด้วย พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ระเบียบ กฎกระทรวง และประกาศ ที่ออกตามพระราชบัญญัติ สาระสำคัญ หนังสือซ้อมความเข้าใจและกำหนดแนวทางปฏิบัติ รวมทั้งตอบข้อหารือถึงปี พ.ศ. 2562 พร้อมแนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ โดยมีเฉลยอย่างละเอียดให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- สาระสำคัญ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- สาระสำคัญ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 พร้อมเฉลย
- รวมกฎกระทรวง
- ประมวลสาระสำคัญ ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
- ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง
- สาระสำคัญ หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (แนบท้ายประกาศ)
- รวมสรุปข้อหารือและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162375637 (ปกอ่อน) 356 หน้า
ขนาด: 187 x 260 x 17 มม.
น้ำหนัก: 655 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน