0
การบริหารยุคโลกาภิวัฒน์ (PDF)
ในการบริหารยุคโลกาภิวัตน์ของผู้ปกครองระดับประเทศหรือระดับท้องถิ่นที่มีคุณธรรมของผู้บริหารต้องกอปรด้วยทศพิธราชธรรม และการใช้หลักธรรมาภิบาลมาควบคุมดูแลให้โปร่งใสและเป็นธรรม
e-books(PDF) ?85.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

            ในการบริหารยุคโลกาภิวัตน์ของผู้ปกครองระดับประเทศหรือระดับท้องถิ่นที่มีคุณธรรมของผู้บริหารต้องกอปรด้วยทศพิธราชธรรม และการใช้หลักธรรมาภิบาลมาควบคุมดูแลให้โปร่งใสและเป็นธรรม ทั้งนี้เพื่อป้องกันความเป็นมนุษย์ปุถุชนที่ยังอาจเผลอไผลไปตามความรัก ความโลภ ความโกรธ และความหลงไม่ว่าจะเป็นการหลงในอำนาจ ในกาม ในเกียรติ...

สารบัญ

- บทที่ 1 นโยบาย และการวางแผน
- บทที่ 2 การบริหารและการจัดการ
- บทที่ 3 การบริหารจัดการแนวใหม่
- บทที่ 4 การบริหารโครงการ (Project Management)
- บทที่ 5 การประเมินผล
- บทส่งท้าย

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840073099 (PDF) 247 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ศูนย์หนังสือ
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน