0
การบริหารอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
เป็นเครื่องมือสำคัญในการวางแผนการเรียนรู้ การดำเนินการจัดการเรียนรู้ ตลอดจนการประเมินผลการเรียนรู้ ซึ่งเป็นการดำเนินการร่วมกันระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ
หนังสือ228.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    การบริหารอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (Administration of Dual Education System) มีความสำคัญอย่างมากในการพัฒนาขีดความสามารถเชิงการแข่งขันของพื้นที่เศรษฐกิจและประเทศ เนื่องจากการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี คือการจัดการศึกษาโดยความร่วมมือระหว่างภาคการศึกษาและภาคประกอบการ เพื่อพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคประกอบการที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตามบริบท สังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี

    หนังสือ "การบริหารอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี" เล่มนี้ จึงเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work Integrated Learning) เป็นกรณีหนึ่งของการเรียนรู้ ที่ประกอบการเรียนการสอน และการฝึกอาชีพที่ช่วยให้ผู้เรียนมีโอกาสประยุกต์ความรู้ ทักษะการทำงาน และทักษะเฉพาะที่สัมพันธ์กับวิชาชีพ โดยใช้สมรรถนะ เป็นเครื่องมือสำคัญในการวางแผนการเรียนรู้ การดำเนินการจัดการเรียนรู้ ตลอดจนการประเมินผลการเรียนรู้ ซึ่งเป็นการดำเนินการร่วมกันระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าผู้เรียนสามารถเป็นผู้ประกอบการวิชาชีพที่มีประสิทธิภาพ ตั้งแต่ยังเรียนและหลังสำเร็จการศึกษา

สารบัญ

บทที่ 1 อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
บทที่ 2 อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในต่างประเทศ : กรณีศึกษาสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สาธารณรัฐเกาหลี เครือรัฐออสเตรเลีย สาธารณรัฐสิงคโปร์
บทที่ 3 แนวทางการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
บทที่ 4 การออกแบบการจัดการเรียนรู้ในระบบทวิภาคี
บทที่ 5 เทคโนโลยีเพื่อการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
บทที่ 6 การนิเทศการศึกษาในระบบทวิภาคี
บทที่ 7 การประเมินผลการศึกษาในระบบทวิภาคี
บทที่ 8 ตัวอย่างการจัดการเรียนการสอนและการฝึกอาชีพในอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740337058 (ปกอ่อน) 252 หน้า
ขนาด: 191 x 261 x 12 มม.
น้ำหนัก: 460 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: --/2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน