0
ลด 35%
การบริหารอุตสาหกรรมยานยนต์ (รหัสวิชา 4101-2001)
หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชาเหมาะสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
หนังสือ188.50 บาท
e-books(PDF) ?209.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "การบริหารอุตสาหกรรมยานยนต์ (รหัสวิชา 4101-2001)" เล่มนี้ เรียบเรียงขึ้นตรงตามคำอธิบายรายวิชา และสมรรถนะรายวิชา หลักสูตรเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง) พุทธศักราช 2557 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีเนื้อหา 8 บท ประกอบการประเมินโครงการ การบริหารงานพัสดุ เทคนิคการจัดซื้อ และพัสดุคงคลัง หลักการจัดการผลิตความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม การควบคุมอันตรายจากการปฏิบัติงาน รวมทั้งการป้องกันภัยส่วนบุคคล กฎหมายเกี่ยวข้องกับความปลอดภัย และอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล อธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด เป็นลำดับขั้น เข้าใจง่าย พร้อมมีบทสรุป เอกสารอ้างอิง และกิจกรรมท้ายบท ให้ได้ทบทวนและต่อยอดความรู้ที่ได้ศึกษา

สารบัญ

บทที่ 1 องค์กร
บทที่ 2 การจัดการบุคลากร การวางแผน และการควบคุมในงานอุตสากหรรม
บทที่ 3 การบริหารโครงการ
บทที่ 4 การประเมินโครงการ
บทที่ 5 การบริหารงานพัสดุ เทคนิคการจัดซื้อ และพัสดุคงคลัง
บทที่ 6 หลักการจัดการผลิต
บทที่ 7 ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม การควบคุมอันตรายจากการปฏิบัติงาน การป้องกันภัยและแก้ไขอุบัติเหตุในการผลิต
บทที่ 8 การป้องกันภัยส่วนบุคคลและกฎหมายเกี่ยวข้องกับความปลอดภัย อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160832682 (ปกอ่อน) 344 หน้า
ขนาด: 187 x 256 x 15 มม.
น้ำหนัก: 605 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน