0
การบัญชีการเงิน : Financial Accounting IFRS
เพิ่มเติมรายละเอียดของมาตรฐานการรายงานการเงินสากล (IFRS) มีลักษณะเด่นประกอบไปด้วยตัวอย่างกรณีศึกษาคำถาม ตามบริบทต่าง ๆ และแบบฝึกหัดให้ทำการฝึกทักษะ เป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้สอนนักศึกษาและผู้สนใจ
หนังสือ274.55 บาท
สภาพเก่าปานกลาง144.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "การบัญชีการเงิน" เล่มนี้ เป็นตำราที่แปลและเรียบเรียงมาจากหนังสือ "Financial Accounting" ของปรมาจารย์ด้านบัญชีชื่อก้องโลก "Williams" และคณะ โดยได้มีการเพิ่มเติมรายละเอียดของมาตรฐานการรายงานการเงินสากล (International Financial Reporting Standard : IFRS) ซึ่งเป็นฉบับอัพเดทล่าสุด

    ซึ่งในหนังสือเล่มนี คณะผู้แปลและเรียบเรียงได้ใช้ประสบการณ์ในการสอน การวิจัย และการทำงานด้านการบัญชี ทั้งภาครัฐและเอกชนอันยาวนาน มาเรียบเรียงหนังสือให้มีความเหมาะสมกับการเรียนการสอนและการใช้ในการทำงาน โดยมีเนื้อหาที่อ่านเข้าใจง่าย ประกอบไปด้วยตัวอย่างกรณีศึกษาคำถาม ตามบริบทต่าง ๆ และแบบฝึกหัดให้ทำการฝึกทักษะ ซึ่งมีความสำคัญและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้สอน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

สารบัญ

บทที่ 1 การบัญชี (Accounting)
บทที่ 2 งบการเงินขั้นพื้นฐาน (Basic Financial Statements)
บทที่ 3 กระบวนการทางการบัญชีและการวิเคราะห์รายการค้า วงจรบัญชี : เหตุการณ์ทางธุรกิจ (The Accounting Cycle : Capturing Economic Events)
บทที่ 4 วงจรบัญชี : รายการคงค้างและรายการล่วงหน้า (The Accounting Cycle : Accruals And Deferrals)
บทที่ 5 วงจรบัญชี : รายงานทางการเงิน (The Accounting Cycle : Reporting Financial Results)
บทที่ 6 กิจการซื้อสินค้าเพื่อขาย (Merchandising Companies)
บทที่ 7 สินทรัพย์ทางการเงิน (Financial Assets)
บทที่ 8 สินค้าคงเหลือและต้นทุนขาย (Inventories And The Cost Of Goods Sold)
บทที่ 9 ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน และทรัพยากรธรรมชาติ (Property, Plant, And Equipment, Intangible Assets and Natural Resources) การได้มาซึ่งที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
บทที่ 10 งบกระแสเงินสด (Statement Of Cash Flows)

คำนิยม
ผมขอแสดงความยินดีและชื่นชมทีมของคณะการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ที่ได้ร่วมมือกัน ในการแปลและเรียบเรียงหนังสือ Financial Accounting หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่มีคุณภาพ และมีชื่อเสียง มหาวิทยาลัยทั่วโลกใช้เป็นตำราและประกอบการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์เองก็ได้นำมาใช้ประกอบการเรียนการสอนในวิชาการบัญชีขั้นต้น การบัญชีสำหรับธุรกิจ ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยอีกด้วยรองศาสตราจารย์ ดร. วรากรณ์ สามโกเศศ- อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167060316 (ปกอ่อน) 364 หน้า
ขนาด: 186 x 260 x 17 มม.
น้ำหนัก: 655 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์แมคกรอ-ฮิล, สนพ.
ชื่อเรื่องต้นฉบับFinancial Accounting IFRS
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน