0
การบัญชีสำหรับผู้บริหารและผู้ที่มิใช่นักบัญชี ฉบับปรับปรุงใหม่
เป็นหนังสือที่มุ่งให้ผู้บริหารและผู้ที่มีพื้นความรู้ในแขนงวิชาอื่น แต่มีความประสงค์ที่จะทำความเข้าใจกับวิชาการบัญชี ได้ใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นเพื่อการสื่อสารภาษาเดียวกับนักบัญชี
หนังสือ237.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "การบัญชีสำหรับผู้บริหารและผู้ที่มิใช่นักบัญชี" เล่มนี้ เป็นหนังสือที่มุ่งให้ผู้บริหารและผู้ที่มีพื้นความรู้ในแขนงวิชาอื่น แต่มีความประสงค์ที่จะทำความเข้าใจกับวิชาการบัญชี ในฐานะที่การบัญชีเป็นศูนย์รวมของข้อมูลทางธุรกิจ หรือเป็นภาษาของธุรกิจ ได้ใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นเพื่อการสื่อสารภาษาเดียวกับนักบัญชี สามารถอ่านงบการเงินและรายการในงบการเงินได้อย่างเข้าใจ รู้จักวิธีการนำข้อมูลในงบการเงินมาวิเคราะห์เพื่อหาจุดอ่อน จุดแข็งของกิจการ สามารถใช้ข้อมูลทางบัญชีมาช่วยในการวางแผน การควบคุม การตัดสินใจ และการสั่งการในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งเป็นบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารได้อย่างมั่นใจ

    ภาคผนวกของหนังสือเล่มนี้ จะประกอบด้วย พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 และพระราชบัญญัติ วิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547 ซึ่งเป็นกฎหมายว่าด้วยการบัญชี และกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชีที่ปรับปรุงล่าสุด รวมทั้งตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชีแบบใหม่ที่เริ่มใช้ในปี 2559

สารบัญ

ส่วนที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบัญชีและความเข้าใจในงบการเงิน
- บทที่ 1 การบัญชี : ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ
- บทที่ 2 งบการเงิน : จุดเริ่มต้นในการศึกษาวิชาการบัญชี
- บทที่ 3 ความสัมพันธ์ของงบการเงินชนิดต่างๆ
- บทที่ 4 งบการเงินสำหรับกิจการจำหน่ายสินค้า

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์งบการเงิน
- บทที่ 5 การวิเคราะห์งบการเงิน

ส่วนที่ 3 ข้อมูลการบัญชีเพื่อการจัดการ
- บทที่ 6 บทบาทของการบัญชีต่อการจัดการในองค์กร
- บทที่ 7 การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน และการวางแผนกำไร
- บทที่ 8 การจัดทำงบประมาณ : เครื่องมือในการวางแผนกำไร
- บทที่ 9 การตัดสินใจจ่ายลงทุน

ส่วนที่ 4 ความเข้าใจรายการที่สำคัญในงบดุล
- บทที่ 10 เงินสด และเงินฝากธนาคาร
- บทที่ 11 ลูกหนี้และตั๋วเงินรับ
- บทที่ 12 สินค้าคงเหลือและต้นทุนขาย
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786168139264 (ปกอ่อน) 334 หน้า
ขนาด: 168 x 237 x 17 มม.
น้ำหนัก: 545 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ดวงกมลสมัย, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน