0
ลด 15%
การบัญชีเบื้องต้น (สอศ.) (รหัสวิชา 20200-1002)
หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
หนังสือ60.35 บาท
e-books(PDF) ?71.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "การบัญชีเบื้องต้น 1 (รหัสวิชา 2200-1002)" มีเนื้อหาตรงตามหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ประกอบด้วย 8 บท ได้แก่ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบัญชี รายการค้าและการวิเคราะห์รายการค้า การบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป การบันทึกรายการค้าในบัญชีแยกประเภททั่วไปและงบทดลอง สมุดเงินสด 2 ช่อง รายการปรับปรุงบัญชี กระดาษทำการและงบการเงิน การปิดบัญชีและงบทดลองหลังปิดบัญชี โดยในเล่มอธิบายเนื้อหาอย่างกระชับ เข้าใจง่าย พร้อมตัวอย่างและแบบฝึกหัดเพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจ

สารบัญ

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบัญชี
บทที่ 2 รายการค้าและการวิเคราะห์รายการค้า
บทที่ 3 การบัญทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป
บทที่ 4 การบันทึกรายการค้าในบัญชีแยกประเภททั่วไปและงบทดลอง
บทที่ 5 สมุดเงินสด 2 ช่อง
บทที่ 6 รายการปรับปรุงบัญชี
บทที่ 7 กระดาษทำการและงบการเงิน
บทที่ 8 การปิดบัญชีและงบทดลองหลังปิดบัญชี

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160835140 (ปกอ่อน) 244 หน้า
ขนาด: 187 x 256 x 11 มม.
น้ำหนัก: 430 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน