0
การบำบัดจิตสังคมสำหรับผู้สูงอายุ (PDF)
วัยสูงอายุเป็นวัยที่มีความเปราะบางทั้งทางสุขภาพร่างกายและจิตใจ นำมาสู่ผลกระทบที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนจากภาวะสุขภาพจิตและการเจ็บป่วยทางจิตในผู้สูงอายุ ทำให้เกิดเป็นปัญหาที่มีผลกระทบต่อสภาพสังคมโดยรวม
e-books(PDF) ?110.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

             วัยสูงอายุเป็นวัยที่มีความเปราะบางทั้งทางสุขภาพร่างกายและจิตใจ นำมาสู่ผลกระทบที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนจากภาวะสุขภาพจิตและการเจ็บป่วยทางจิตในผู้สูงอายุ ทำให้เกิดเป็นปัญหาที่มีผลกระทบต่อสภาพสังคมโดยรวม ปัญหาสุขภาพจิตและการเจ็บป่วยทางจิตมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและก่อให้เกิดภาระโรคและความพิการทั่วโลก การจัดบริการสุขภาพในการดูแลผู้ป่วย ผู้ใช้บริการที่อยู่ในวัยสูงอายุ รวมทั้งสมาชิกครอบครัวของผู้สูงอายุ จึงเป็นสิ่งจำเป็นและเป็นความต้องการการดูแลสำหรับผู้สูงอายุในปัจจุบัน การให้ความสำคัญกับการดูแลที่ครอบคลุมความต้องการหรือการตอบสนองของผู้ป่วยหรือผู้ใช้บริการวัยสูงอายุ เป็นการดูแลแบบองค์รวม ประกอบด้วยวิทยาการก้าวหน้าทางการแพทย์และการพยาบาล การดูแลด้านจิตสังคม จึงเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลอย่างเป็นองค์รวมและนำมาสู่การจัดบริการสุขภาพที่นำไปสู่การลดอาการไม่พึงประสงค์ ลดความทุกข์ทรมานจากอาการเจ็บป่วยทั้งทางร่างกายและจิตใจ ลดภาวะเครียด วิตกกังวล เพิ่มความสุขสบายโดยทั่วไป และฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตสังคม สามารถทำหน้าที่ต่างๆ ตามปกติ ดำเนินชีวิตตามศักยภาพและมีคุณภาพชีวิตที่เป็นสุข ในหนังสือนี้มีเนื้อหา 10 บท ประกอบด้วย บทที่ 1 ทฤษฎีเกี่ยวกับผู้สูงอายุ บทที่ 2ทฤษฎีในการบำบัดจิตสังคม บทที่ 3 การประเมินภาวะจิตสังคมในผู้สูงอายุ บทที่ 4 การสัมภาษณ์และเทคนิค บทที่ 5 การใช้แนวปฏิบัติในการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชขั้นสูงและการประเมินผลลัพธ์ บทที่ 6 การเชื่อมโยงแนวคิดและการบำบัดในการปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชขั้นสูง บทที่ 7 จิตบำบัดประคับประคอง บทที่ 8 การบำบัดพฤติกรรมความคิด บทที่ 9 การบำบัดด้วยการระลึกถึงความหลัง บทที่ 10 การบำบัดด้วยการแก้ปัญหา

สารบัญ

บทที่ 1 ทฤษฎีเกี่ยวกับผู้สูงอายุ
บทที่ 2 ทฤษฎีในการบำบัดจิตสังคม
บทที่ 3 การประเมินภาวะจิตสังคมในผู้สูงอายุ
บทที่ 4 การสัมภาษณ์และเทคนิค
บทที่ 5 การใช้แนวปฏิบัติในการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชขั้นสูงและการประเมินผลลัพธ์
บทที่ 6 การเชื่อมโยงแนวคิดและการบำบัดในการปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชขั้นสูง
บทที่ 7 จิตบำบัดประคับประคอง
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786163144423 (PDF) 223 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์ธรรมศาสตร์, สนพ. ม.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน