0
การปฐมพยาบาล : First Aids
"การปฐมพยาบาล" เป็นสิ่งสําคัญและจําเป็นที่ทุกคนควรทราบ เพื่อให้สามารถนําไปปฏิบัติในการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วยฉุกเฉินให้รอดพ้นจากอันตรายที่อาจทําให้ต้องพิการ หรือสูญเสียชีวิตได้
หนังสือ266.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงขึ้นมาเพื่อให้ครู อาจารย์ และนักศึกษาใช้เป็นคู่มือประกอบการเรียนการสอนวิชา "การปฐมพยาบาล" โดยมุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานในการปฐมพยาบาล เน้นปลูกฝังจิตสำนึกในการให้การช่วยเหลืออย่างปลอดภัย ตลอดจนเน้นฝึกทักษะจนเกิดความชำนาญ สามารถปฏิบัติการปฐมพยาบาลได้ด้วยความมั่นใจ ถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ นำเสนอพร้อมรูปภาพและคำอธิบายไว้อย่างชัดเจน และสอดแทรกอธิบายเรื่องลักษณะทางกายวิภาคและสรีรวิทยาของของร่างกายมนุษย์ เพื่อเป็นความรู้พื้นฐานสำหรับการศึกษากลไลทางสรีรวิทยาเมื่อเกิดอุบัติเหตุและความเจ็บป่วยประเภทต่างๆ ขึ้น รวมไปถึงเรื่องของการบาดเจ็บ การออกกำลังกาย กีฬา สาเหตุที่ทำให้เกิดบาดเจ็บจากการออกกำลังกายและกีฬา การป้องกันการบาดเจ็บ ตลอดจนการปฐมพยาบาลบาดเจ็บจากกีฬา การจัดเตรียมเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ต่าง ๆ สำหรับการปฐมพยาบาลภาคสนาม

สารบัญ

บทที่ 1 บทนำ (Introduction to First aids)
บทที่ 2 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของร่างกายมนุษย์ (Anatomy and Physiology of Body systems)
บทที่ 3 การสำรวจและประเมินสภาพผู้บาดเจ็บ (Survey and Victims assessment)
บทที่ 4 การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (Basic life support)
บทที่ 5 บาดแผล (Wounds)
บทที่ 6 การตกเลือดและการห้ามเลือด (Haemorrhage and Control haemorrhage)
บทที่ 7 การใช้ผ้าพันชนิดต่างๆ (Bandaging)
บทที่ 8 การบาดเจ็บจากการออกกำลังกายและกีฬา (Exercises and Sports injuries)
บทที่ 9 การเข้าเฝือกชั่วคราวและการติดแถบผ้ากาว (Splinting and taping)
บทที่ 10 ช็อค หมดสติ และการเป็นลม (Shock Coma and fainting)
บทที่ 11 สิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ร่างกาย (Foreign bodies)
บทที่ 12 การยกและเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ (Lifting and moving victims)

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789742557874 (ปกอ่อน) 236 หน้า
ขนาด: 186 x 260 x 12 มม.
น้ำหนัก: 435 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ศิลปาบรรณาคาร, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน