0
การประกอบการระหว่างประเทศ : ร้านอาหารไทยและอาหารแปรรูปในอาเซียน
อธิบายทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการประกอบการระหว่างประเทศ ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือเอสเอ็มอี (SMEs) ยุคใหม่ ภายใต้บริบทของการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือเออีซี (AEC)
หนังสือ266.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "การประกอบการระหว่างประเทศ : ร้านอาหารไทยและอาหารแปรรูปในอาเซียน" เล่มนี้ เป็นหนังสือที่ปรับปรุงจากผลงานวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ภายใต้โครงการจับตาอาเซียน (ASEAN Watch) ที่นำเสนอปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ในธุรกิจร้านอาหารไทยและอาหารแปรรูปในอาเซียน โดยวิเคราะห์ผ่านกรอบแนวคิดการประกอบการระหว่างประเทศ (International Entrepreneurship) ซึ่งถือเป็นศาสตร์ใหม่สำหรับ SME ไทย รวมทั้งแนวคิดปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดสำหรับธุรกิจบริการหรือ 7Ps และเทริกซ์สภาพแวดล้อมระดับบริษัทและระดับประเทศ นอกจากนี้ยังประเมินผลการดำเนินโครงการครัวไทยสู่ครัวโลกที่ผ่านมาทั้งสามระยะของรัฐบาลอีกด้วย

สารบัญ

บทที่ 1 การประกอบการระหว่างประเทศของเอสเอ็มอี
บทที่ 2 ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการประกอบการระหว่างประเทศ
บทที่ 3 โครงการครัวไทยสู่ครัวโลก
บทที่ 4 สถานภาพและปัญหาของธุรกิจร้านอาหารไทยและอาหารแปรรูปในอาเซียน
บทที่ 5 ปัจจัยความสำเร็จของการประกอบการในอาเซียนฃ
บทที่ 6 บทสรุปและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

คำนิยม
หนังสือเรื่อง "การประกอบการระหว่างประเทศ : ร้านอาหารไทยและอาหารแปรรูปในอาเซียน" เล่มนี้ เป็นหนังสือที่ปรับปรุงจากผลงานวิจัย ที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ภายใต้โครงการจัดตาอาเซียน (ASEAN Watch) ที่นำเสนอปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ในธุรกิจร้านอาหารไทย และอาหารแปรรูปในอาเซียน โดยวิเคราะห์ผ่านกรอบแนวคิดการประกอบการระหว่างประเทศ (International Entrepreneurship) ซึ่งถือเป็นศาสตร์ใหม่สำหรับเอสเอ็มอีไทย รวมทั้งแนวคิดปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดสำหรับธุรกิจบริการหรือ 7Ps และเมทริกซ์สภาพแวดล้อมระดับบริษัทและระดับประเทศ นอกจากนี้ยังประเมินผลการดำเนินโครงการครัวไทยสู่ครัวโลกที่ผ่านมาทั้งสามระยะของรัฐบาลอีกด้วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ- ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
หนังสือเรื่อง การประกอบการระหว่างประเทศ : ร้านอาหารไทยและอาหารแปรรูปในอาเซียน ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรนภา ยาบุชิตะ เล่มนี้เป็นหนังสือบุกเบิกที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบการระหว่างประเทศ ตอบรับกระแสการค้าการลงทุนระหว่างไทยกับกลุ่มประเทศอาเซียน หลังการเปิดประชาคมอาเซียน ตั้งแต่ปลายปี พ.ศ.2558 ในนามของสาขาวิชาการบริหารองค์การ การประกอบการ และทรัพยากรมนุษย์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา อาจารย์ ผู้สอน ผู้ประกอบการ และผู้สนใจทั่วไป เพราะเป็นหนังสือที่นำเสนอองค์ความรู้ทางทฤษฎีและกรณีศึกษาด้านผู้ประกอบการที่ทันสมัยที่สุดเล่มหนึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมธาวุฒิ พีรวิทูร- หัวหน้าสาขาวิชาการบริหารองค์การ การประกอบการ และทรัพยากรมนุษย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789744669520 (ปกอ่อน) 262 หน้า
ขนาด: 184 x 261 x 17 มม.
น้ำหนัก: 465 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เดือนปีที่พิมพ์: 8/2016
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน