0
ลด 15%
การประมาณราคางานก่อสร้าง (สอศ.) (รหัสวิชา 20121-2004)
หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
หนังสือ114.75 บาท
e-books(PDF) ?128.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "การประมาณราคางานก่อสร้าง" เล่มนี้เรียบเรียงขึ้นตรงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชาและคำอธิบายรายวิชา ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2562 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาโยธา ของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยยึดแนวทางตามหลักเกณฑ์การประมาณราคาก่อสร้างของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป

    เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย การประมาณราคางานดินและงานเสาเข็ม งานฐานราก งานเสา งานคาน งานพื้น งานบันได งานหลังคา งานสถาปัตยกรรม งานระบบไฟฟ้า งานระบบสุขาภิบาล และการจัดทำบัญชีรายการวัสดุก่อสร้าง โดยเน้นตัวอย่างการคำนวณหาปริมาณวัสดุก่อสร้างของแต่ละหมวดงานที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจง่ายขึ้น อีกทั้งยังมีแบบฝึกปฏิบัติประจำสัปดาห์ และแบบทดสอบท้าบบทเรียนทุกบท เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีทักษะการปฏิบัติงาน

สารบัญ

บทที่ 1 การประมาณราคางานดินและงานเสาเข็ม
บทที่ 2 การประมาณราคางานฐานราก
บทที่ 3 การประมาณราคางานเสา
บทที่ 4 การประมาณราคางานคาน
บทที่ 5 การประมาณราคางานพื้น
บทที่ 6 การประมาณราคางานบันได
บทที่ 7 การประมาณราคางานหลังคา
บทที่ 8 การประมาณราคางานสถาปัตยกรรม
บทที่ 9 การประมาณราคางานระบบไฟฟ้า
บทที่ 10 การประมาณราคางานระบบสุขาภิบาล
บทที่ 11 การจัดทำบัญชีรายการวัสดุก่อสร้าง

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160836048 (ปกอ่อน) 420 หน้า
ขนาด: 187 x 256 x 18 มม.
น้ำหนัก: 715 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: --/2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน