0
การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ : หลักการและเครื่องมือ
หนังสือเล่มนี้เป็นเครื่องมือที่สำคัญในปัจจุบันเอชไอเอได้ถูกนำมาใช้ในการประเมินผลกระทบจากโครงการ แผนงาน และนโยบายของรัฐเนื่องจากจุดเด่นของเอชไอเอหลายอย่าง ที่สำคัญคือการนำมใช้เสริมจุดอ่อนของอีไอเอ
หนังสือ332.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ หรือ เอชไอเอ (HIA) เป็นเครื่องมือที่สำคัญในปัจจุบันเอชไอเอได้ถูกนำมาใช้ในการประเมินผลกระทบ จากโครงการ แผนงานและนโยบายของรัฐเนื่องจากจุดเด่นของเอชไอเอหลายอย่าง ที่สำคัญคือการนำมาใช้เสริมจุดอ่อนของอีไอเอ (การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม) ช่วยให้ผลกระทบต่อสุขภาพได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบ และที่สำคัญเอชไอเอได้ใช้หลักการมีส่วนร่วม ทำให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณาผล กระทบ ทำให้เกิดความโปร่งใสในการประเมิน และการยอมรับจากประชาชน

    หนังสือนี้เขียนขึ้นจากการค้นคว้าความรู้จากประเทศต่างๆ และจากการเข้าร่วมประชุมวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ และประสบการณ์จากการทำวิจัยจริง การสอนและการบรรยาย โดยเนื้อหาส่วนแรกได้กล่าวถึง แนวคิด หลักการ และการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนของการทำเอชไอเอ เพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจแนวคิด วัตถุประสงค์ และแนวทางการดำเนินการในแต่ละขั้นตอน ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในการนำหลักการไปประยุกต์ใช้ในการประเมินผลกระทบที่มี ความหลากหลาย ส่วนที่สองจะเป็นการนำเสนอเครื่องมือที่เกี่ยวข้องในการทำเอชไอเอ เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจแนวคิดของเอชไอเอที่ต้องการให้มีการใช้เครื่องมือที่ หลากหลาย และเป็นความรู้พื้นฐานเพื่อการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมต่อไป และส่วนสุดท้ายผู้เขียนได้นำเสนอการทำเอชไอเอที่น่าสนใจจากทั่วโลกเพื่อเป็น ตัวอย่างและชี้นำโอกาสการทำเอชไอเอในประเทศไทย

    หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับนักวิชาการหรือบุคคลทั่วไปที่สนใจหรือผู้ที่ทำงาน เกี่ยวข้องกับเอชไอเอ และนักศึกษา นักวิชาการที่มีหน้าที่ประเมินผลกระทบอาจใช้หนังสือนี้เป็นคู่มือหรือ หนังสืออ่านประกอบเพื่อเพิ่มพูนความรู้และความเข้าใจในหลักการของเอชไอเอ และนักศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือระดับบัณฑิตศึกษาอาจใช้เป็นหนังสืออ่าน ประกอบรายวิชาการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ รายวิชาประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือรายวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้

สารบัญ

บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเอชไอเอ
บทที่ 2 ขั้นตอนการทำเอชไอเอ
บทที่ 3 เอชไอเอแบบเร่งด่วน
บทที่ 4 การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพ
บทที่ 5 การศึกษาทางด้านระบาดวิทยา
บทที่ 6 เครื่องมือวิจัยเชิงคุณภาพ
บทที่ 7 การมีส่วนร่วมของประชาชน
บทที่ 8 เอชไอเอในประเทศไทย
บทที่ 9 กรณีศึกษาด้านเอชไอเอ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740334453 (ปกอ่อน) 266 หน้า
ขนาด: 146 x 210 x 13 มม.
น้ำหนัก: 305 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: --/2016
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน