0
การประเมินโครงการตามแนวทางเศรษฐศาสตร์
หนังสือเล่มนี้เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ ท้าทายสติปัญญาทั้งในระดับทฤษฎีและในระดับของการประยุกต์ใช้อยู่ตลอดเวลา
หนังสือ266.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

หนังสือเล่มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายแนวคิดทางทฤษฎี และแนวทางในการวิเคราะห์โครงการในเชิงเศรษฐศาสตร์ ทั้งนี้โดย 7 บทแรก เป็นการปูพื้นฐานความเข้าใจในหลักการทั่วๆไป ส่วนในสามบทหลังเป็นการนำหลักการข้างต้นไปประยุกต์ใช้กับโครงการที่มีลักษณะแตกต่างกัน กล่าวคือ โครงการด้านการเกษตร โครงการด้านคมนาคม และโครงการด้านสาธารณสุข

สารบัญ

บทที่ 1 บทนำ
1.1 การประเมินโคงการของภาครัฐ
1.2 การประเมินทางเศรษฐศาสตร์
1.3 วงจรการพิจารณาโครงการ
ฯลฯ
บทที่ 2 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์อันเป็นพื้นฐานของการประเมิน
2.1 การจัดสรรที่เป็นเลิศตามหลักวิจารญาณของพาเรโต้
2.2 ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมกับการจัดสรรที่ดีที่สุด
2.3 ความล้มเหลวของตลาดกับการแทรกแซงของรัฐ
ฯลฯ
บทที่ 3 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ของโครงการ
3.1 ความเป็นมาโดยสังเขป
3.2 วิวัฒนาการของแนวคิด
3.3 แนวทางการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์
ฯลฯ
บทที่ 4 การคิดมูลค่าของปัจจัยการผลิตและผลผลิตของโครงการ
4.1 แนวทางการคิดแบบเดิม
4.2 การคิดราคาตามแนวคิดใหม่
4.3 สรุป
บทที่ 5 ราคาเงาของแรงงานและเงินตราต่างประเทศ
5.1 ราคาเงาของปัจจัยแรงงาน
5.2 อัตราแลกเปลี่ยนเงา
5.3 สรุป
บทที่ 6 หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในการเลือกลงทุนและอัตราคิดลดของสังคม
6.1 หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในการเลือกลงทุน
6.2 อัตราคิดลดของสังคม
6.3 สรุป
บทที่ 7 การวิเคราะห์โครงการที่มีความเสี่ยงหรือความไม่แน่นอน
7.1 ความเสี่ยง ความไม่แน่นอน และความไม่รู้
7.2 การตัดสินใจในโครงการที่มีความเสี่ยง
7.3 วิธีการพิจารณาความเสี่ยงของโครงการในการวิเคราะห์โครงการ
ฯลฯ
บทที่ 8 การประเมินโครงการด้านการเกษตร
8.1 ผลประโยชน์ของโครงการด้านการเกษตร
8.2 กรณีศึกษา: การประเมินโครงการอ่างเก็บน้ำ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
บทที่ 9 การประเมินโครงการด้านคมนาคม
9.1 การพยากรณ์ปริมาณการจราจร
9.2 ประโยชน์ของการคมนาคม
9.3 การวัดและประเมินผลประโยชน์ด้านต่าง ๆ
ฯลฯ
บทที่ 10 การประเมินโครงการด้านสาธารณะสุข
10.1 การใช้ประโยชน์ของการประเมินโครงการในงานด้านสาธารณสุข
10.2 รูปแบบของการวิเคราะห์โครงการด้านสาธารณสุขในเชิงเศรษฐศาสตร์
10.3 การประเมินต้นทุนของโครงการ
ฯลฯ
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789749900512 (ปกอ่อน) 177 หน้า
ขนาด: 185 x 260 x 10 มม.
น้ำหนัก: 350 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ธรรมศาสตร์, สนพ. ม.
เดือนปีที่พิมพ์: 11/2008
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน