0
การประเมินโครงการ : แนวทางสู่การปฏิบัติ
หนังสือ228.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการกระบวนการประเมินโครงการ โดยเริ่มตั้งแต่ ความหมาย แนวคิด องค์ประกอบ ขั้นตอนวิธีการ ไม่ว่าจะเป็นการเขียนโครงการ ตัวชี้วัดและการกำหนดเกณฑ์ การออกแบบการประเมิน การสุ่มตัวอย่าง เครื่องมือการเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ข้อมูล การสรุป ติดตามงาน การประเิมินประเภทต่างๆ รวมถึงการเขียนข้อเสนอโครงการประเมินและการเขียนรายงานการประเมิน ซึ่งผู้เขียนได้เรียบเรียงข้อมูลอย่างเป็นระเบียบพร้อมทั้งมีตัวอย่างประกอบเพื่อให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

สารบัญ
บทที่ 1 ความหมาย ความเป็นมา และชนิดของการประเมินโครงการ
บทที่ 2 การเขียนโครงการ
บทที่ 3 การกำหนดประเด็นในการประเมินโครงการ
บทที่ 4 การพัฒนาตัวชี้วัดและการกำหนดเกณฑ์
บทที่ 5 การออกแบบการประเมิน
บทที่ 6 การสุ่มตัวอย่าง
บทที่ 7 เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลจากตัวชี้วัด
บทที่ 8 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
บทที่ 9 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปรมาณ
บทที่ 10 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณลักษณะ
บทที่ 11 การสรุปผลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล
บทที่ 12 การติดตามกำกับงาน
บทที่ 13 การประเมินแผนงานและนโยบาย
บทที่ 14 การประเมินองค์การ
บทที่ 15 การประเมินหลักสูตรและการฝึกอบรม
บทที่ 16 การประเมินงานวิจัย
บทที่ 17 การเขียนข้อเสนอโครงการประเมินและการเขียนรายงานการ
ประเมิน
รายการอ้างอิง
ภาคผนวก

ข้อมูลเพิ่มเติม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล ว่องวาณิช

การศึกษา
- ป.เอกสาขาการวัดและประเมิณผลการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ป.โทสาขารัฐประศาสนศาสตร์ NIDA
- ป.ตรีสาขาเกษตรศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

การทำงาน
- อาจารย์ประจำภาควิชาประเมินและการวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

หนังสือและตำรา
- สถิติและการวิจัยเบื้องต้นทางการศึกษา
- ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์ : แนวทางสู่การปฎิบัติ
- การใช้สถิติในงานวิจัยทางสังคมศาสตร์ : แนวทางสู่การปฏิบัติ
- ...ฯลฯ...

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9741330243 (ปกอ่อน) 352 หน้า
ขนาด: 190 x 260 x 17 มม.
น้ำหนัก: 625 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ศูนย์หนังสือ
เดือนปีที่พิมพ์: 2004
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน