0
การปรับตัวในวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง CLMV (กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม) ความรู้ในการปรับตัวเพื่อการทำงานและการอยู่อาศัย
คู่มือในการให้ความรู้เบื้องต้นในการปรับตัวแก่พนักงานข้ามชาติ นักธุรกิจ หรือผู้สนใจเดินทางไปศึกษาหาความรู้ในประเทศกลุ่ม CLMV ได้แก่ กัมพูชา, สปป.ลาว, เมียนมาร์ และเวียดนาม
หนังสือ617.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจ และใช้เป็นคู่มือในการให้ความรู้เบื้องต้นในการปรับตัวแก่พนักงานข้ามชาติ นักธุรกิจ หรือผู้สนใจเดินทางไปศึกษาหาความรู้ในประเทศกลุ่ม CLMV ได้แก่ กัมพูชา, สปป.ลาว, เมียนมาร์ และเวียดนาม เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ในงานวิชาการ และนักปฏิบัติการที่เนื้องานเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการข้ามวัฒนธรรมในประเทศอาเซียนแถบลุ่มแม่น้ำโขง สามารถใช้เป็นหนังสือประกอบการเรียนการสอน หรือหนังสืออ่านนอกเวลาในวิชาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการข้ามวัฒนธรรม การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ การบริหารธุรกิจในระดับภูมิภาคอาเซียน หรือในวิชาที่ต้องการสอนเกี่ยวกับเทคนิคการบริหารจัดการข้ามวัฒนธรรมอื่นๆ

สารบัญ

บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 ความรู้ความเข้าใจในราชอาณาจักรกัมพูชา
บทที่ 3 ความรู้ความเข้าใจในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
บทที่ 4 ความรู้ความเข้าใจในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
บทที่ 5 ความรู้ความเข้าใจในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
บทที่ 6 บทส่งท้าย

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789742319793 (ปกอ่อน) 468 หน้า
ขนาด: 191 x 260 x 21 มม.
น้ำหนัก: 915 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, สถาบัน
เดือนปีที่พิมพ์: 6/2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน