0
การป้องกันอาชญากรรมในทศวรรษหน้ากับการพัฒนาระบบงานตำรวจ
หนังสือเล่มนี้ ได้ศึกษา ค้นคว้า รวบรวมองค์ความรู้จากแหล่งข้อมูลทางวิชาการต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิ หนังสือ บทความ ทางวิชาการ งานวิจัยที่มีการกล่าวถึงของการเกิดอาชญากรรมในรูปต่าง ๆ
หนังสือ237.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    เจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งมีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม โดยมีอำนาจในการบังคับใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือที่สำคัญ หนังสือ "การป้องกันอาชญากรรมในทศวรรษหน้ากับการพัฒนาระบบงานตำรวจ" เล่มนี้ ได้นำเสนอแนวทางการป้องกันจัดการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมเพื่อใช้ประกอบการเรียน การสอนของนักเรียนนายร้อยตำรวจ, นักเรียนอบรม, ข้าราชการตำรวจ และบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมหนังสือเล่มนี้คงมิใช่เป็นประโยชน์ต่อข้าราชการตำรวจ และบุคคลในกระบวนการยุติธรรมเท่านั้น แต่ยังเป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั่วไปที่สนใจแนวคิดด้านการป้องกันแก้ไขปัญหาอาชญากรรม เพื่อนำไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคมเนื่องจากทุกคนมีโอกาสเผชิญกับภัยอาชญากรรม และตกเป็น
เหยื่อของคนร้าย

สารบัญ

บทที่ 1 ตำรวจกับการป้องกันอาชญากรรม
บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับ การป้องกันอาชญากรรม
บทที่ 3 การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนกับการป้องกันอาชญากรรม
บทที่ 4 การป้องกันอาชญากรรมกับการพัฒนาระบบงานตำรวจ
บทที่ 5 การป้องกันอาชญากรรมกับสถาบันทางสังคม

คำนิยม
หนังสือเล่มนี้เป็นแหล่งข้อมูลทางวิชาการที่สำคัญเพื่อใช้ประกอบการเรียน การสอนของนักเรียนนายร้อยตำรวจ และข้าราชการตำรวจ ที่จะนำแนวคิด หลักวิชาการไปประยุกต์ใช้ในการทำงานเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเทคนิค วิธีการในการป้องกันอาชญากรรม ลดความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน และรักษาความสงบเรียบร้อย นอกจากนี้ ยังจะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม บุคคลทั่วไป แลชุมชนที่จะนำองค์ความรู้ไปช่วยกันพัฒนารูปแบบ มาตรการต่าง ๆ เพื่อร่วมกันในการป้องกัน แก้ไขปัญหาอาชญากรรมที่มีประสิทธิภาพในอนาคตพลตำรวจโท ดร.ปิยะ อุทาโย- ผู้บัญชาการ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
ผมเชื่อว่า ประสบการณ์ผู้แต่งทั้งในฐานะผู้ปฎิบัติการผู้ปฎิบัตืงานตำรวจ และในฐานะนักวิชาการทีทำงานในหลายบทบาทกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคมได้ถูกกลั่นกรองรวบรวมแนวคิดที่เป็นประโยชน์ซึ่งรวมอยู่ในหนังสือเล่มนี้ ผลงานทางวิชาการอันทรงคุณค่าเช่นนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้อ่านทั้งที่เป็นข้าราชการตำรวจ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความสงบเรียบร้อย และประชาชนทั่วไปที่สนใจ และผมขอชื่นชมในความตั้งในที่ดี และสนับสนุนให้มีการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการดี ๆ เช่นนี้ตลอดไปดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์- อธิการบดี มหาวิทยาลัยรังสิต
หนังสือเรื่อง การป้องกันอาชญากรรมในทศวรรษหน้ากับการพัฒนาระบบงานตำรวจ ซึ่งเรียบเรียงโดยผู้ช่วยศาสตร์จารย์ พันตำรวจโท ดร. กฤษณพงษ์ พูตระกูล ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อแวดวงวิชาการของตำรวจ กระบวนการยุติธรรม และประชาชนทั่วไปที่สนใจเกี่ยวกับการป้องกันอาชญากรรม และงานตำรวจ เนื่องจากผู้แต่งได้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของสถาบัญทางสังคม การบริหารจัดการภาครัฐ และภาคประชาชน ที่มีส่วนสำคัญต่อการป้องกัน และแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยศาสตราจารย์ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์- อธิการวิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164400276 (ปกอ่อน) 182 หน้า
ขนาด: 143 x 215 x 11 มม.
น้ำหนัก: 225 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
เดือนปีที่พิมพ์: 4/2017
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน