0
ลด 50%
การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ (รหัสวิชา 2204-2104)
หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
หนังสือ44.50 บาท
e-books(PDF) ?75.65 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ รหัสวิชา 2204-2104" เล่มนี้ เรียบเรียงขึ้นเพื่อนำไปใช้เป็นหนังสือประกอบเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) พุทธศักราช 2556 ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมและตรงตามหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วยเนื้อหา 11 หน่วย ได้แก่ ความรู้พื้นฐานของสื่อสิ่งพิมพ์ กระบวนการพิมพ์และหลักการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ พื้นฐานการใช้โปรแกรม InDesign การสร้างและจัดการไฟล์งาน การทำงานกับข้อความ การปรับแต่งข้อความและการสร้างตาราง การแทรกรูปภาพและการวาดรูปทรง การทำงานกับวัตถุ การใช้งานสีในโปรแกรม InDesign การออกแบบ Master Page และการสร้างไฟล์หนังสือ การ Export ไฟล์เอกสารและการสั่งพิมพ์ ภายในเล่มมีการอธิบายเนื้อหาและการใช้งานโปรแกรม InDesign อย่างละเอียด เป็นขั้นตอน เพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้าสู่บทเรียนและลงมือปฏิบัติตามได้ทันที

สารบัญ

หน่วยที่ 01 ความรู้พื้นฐานของสื่อสิ่งพิมพ์
หน่วยที่ 02 กระบวนการพิมพ์และหลักการออกแบบสื่งสิ่งพิมพ์
หน่วยที่ 03 พื้นฐานการใช้โปรแกรม InDesign
หน่วยที่ 04 การสร้างและจัดการไฟล์งาน
หน่วยที่ 05 การทำงานกับข้อความ
หน่วยที่ 06 การปรับแต่งข้อความและการสร้างตาราง
หน่วยที่ 07 การแทรกรูปภาพและการวาดรูปทรง
หน่วยที่ 08 การทำงานกับวัตถุ
หน่วยที่ 09 การใช้งานสีในโปรแกรม InDesign
หน่วยที่ 10 การออกแบบ Master Page และการสร้างไฟล์หนังสือ
หน่วยที่ 11 การ Export ไฟล์เอกสารและการสั่งพิมพ์

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160823031 (ปกอ่อน) 216 หน้า
ขนาด: 169 x 219 x 11 มม.
น้ำหนัก: 350 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: --/2015
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน