0
ลด 10%
การผลิตไม้ดอกไม้ประดับ (สอศ.) (รหัสวิชา 20501-2204)
หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
1 เล่ม ลด 10%, 2 เล่ม ลด 15%
1 เล่ม ลด 10%, 2 เล่ม ลด 15%
อ่านต่อ
หนังสือ81.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "การผลิตไม้ดอกไม้ประดับ (รหัสวิชา 20501-2204)" เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน มีเนื้อหาตรงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชาและคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ประเภทวิชาเกษตรกรรม กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ เนื้อหาประกอบด้วย พื้นฐานความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไม้ดอกไม้ประดับ การจำแนกประเภทของไม้ดอกไม้ประดับ ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ การวางแผนการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ มาตรฐานการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) การเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวไม้ดอกไม้ประดับ และความสำคัญของการตลาดและการตลาดเกี่ยวกับไม้ดอกไม้ประดับ พร้อมมีแบบฝึกปฏิบัติและแบบฝึกหัดท้ายบท เพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจ

สารบัญ

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไม้ดอกไม้ประดับ
บทที่ 2 การจำแนกประเภทของไม้ดอกไม้ประดับ
บทที่ 3 ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ
บทที่ 4 การวางแผนการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ
บทที่ 5 มาตรฐานการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP)
บทที่ 6 การเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวไม้ดอกไม้ประดับ
บทที่ 7 ความสำคัญของการตลาดและการตลาดเกี่ยวกับไม้ดอกไม้ประดับ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160837687 (ปกอ่อน) 220 หน้า
ขนาด: 7 x 255 x 10 มม.
น้ำหนัก: 390 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน