0
ลด 30%
การพยากรณ์ทางสถิติ
ใช้ประกอบการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี รายวิชาเทคนิคการพยากรณ์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
หนังสือ175.00 บาท
e-books(PDF) ?179.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "การพยากรณ์ทางสถิติ" เป็นหนังสือประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาสถิติวิศวกรรม หลักสูตรเทคโนโลยีวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม ในระดับอุดมศึกษา โดยเนื้อหาประกอบด้วย 10 บท ได้แก่ ความหมายและประเภทของการพยากรณ์ การวิเคราะห์ส่วนเหลือจากการพยากรณ์ การวิเคราะห์การถดถอย กระบวนการคงที่ อนุกรมเวลา เทคนิคการพยากรณ์แบบทำให้เรียบ ตัวแบบ Box-Jenkin 's ARIMA การประมาณค่าของสัมประสิทธิ์ของตัวแบบ ARIMA ภาวะความแปรปรวนวิวิธพันธุ์ และการระบุเอกลักษณ์ของระบบ อธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด เป็นลำดับขั้น เข้าใจง่าย พร้อมมีสรุป และแบบฝึกหัดท้ายบท เพื่อให้ผู้อ่านได้ทบทวนความรู้ความเข้าใจได้แม่นยำยิ่งขึ้น

สารบัญ

บทที่ 1 ความหมายและประเภทของการพยากรณ์
บทที่ 2 การวิเคราะห์ส่วนเหลือจากการพยากรณ์
บทที่ 3 การวิเคราะห์การถดถอย
บทที่ 4 กระบวนการคงที่
บทที่ 5 อนุกรมเวลา
บทที่ 6 เทคนิคการพยากรณ์แบบทำให้เรียบ
บทที่ 7 ตัวแบบ Box-Jenkin's ARIMA
บทที่ 8 การประมาณค่าของสัมประสิทธิ์ของตัวแบบ ARIMA
บทที่ 9 ภาวะความแปรปรวนวิวิธพันธุ์
บทที่ 10 การระบุเอกลักษณ์ของระบบ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160833016 (ปกอ่อน) 240 หน้า
ขนาด: 187 x 256 x 11 มม.
น้ำหนัก: 430 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน