0
การพัฒนาความคิด เชิงกลยุทธ์
ในหนังสือเล่มนี้นอกจากมีกรอบในทางทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความคิดเชิงกลยุทธ์แล้ว ยังมีการยกตัวอย่าง การนำมาปรับใช้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในมิติเศรษฐกิจ การเมือง สังคม องค์กร และส่วนตัว
หนังสือ190.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    การพัฒนาความคิดเชิงกลยุทธ์เป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งในยุค 3.5 และ ยุค 4.0 ในหนังสือเล่มนี้ ได้พัฒนากรอบในการศึกษาและพัฒนาแนวคิดในเชิงกลยุทธ์ โดยมีการผสมผสาน เพิ่มเติม ขยายความจากแนวคิดเรื่องทฤาฎีเกม (Game Thoery) ซึ่งเป็นแนวคิดที่พัฒนามาเกือบร้อยปี และเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาศักยภาพความเป็นนักคิดเชิงกลยุทธ์

    ในหนังสือเล่มนี้นอกจากมีกรอบในทางทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความคิดเชิงกลยุทธ์แล้ว ยังมีการยกตัวอย่าง การนำมาปรับใช้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในมิติเศรษฐกิจ การเมือง สังคม องค์กร และส่วนตัว กล่าวอีกนัยหนึ่ง การพัฒนาความคิดเชิงกลยุทธ์เป็นกุญแจที่สำคัญยิ่ง (Driver) สู่ความสำเร็จทั้งเรื่องส่วนตัว องค์กร และประเทศ

สารบัญ

บทที่ 1 กระบวนทัศน์ในการคิด
บทที่ 2 กับดักทางความคิด
บทที่ 3 การพัฒนาความคิดให้หลุดจากกับดักทางความคิด
บทที่ 4 ระบบคิดแบบมีชีวิต
บทที่ 5 แนวทางในการพัฒนาระบบคิดแบบมีชีวิต
บทที่ 6 ความคิดแบบมีชีวิต กับการปรับใชในทางปฏิบัติ
บทที่ 7 ความคิดแบบมีชีวิตกับการพัฒนาประสิทธิภาพในการอ่านหนังสือ
บทที่ 8 ทฤษฎีเกมกับการพัฒนาศักยภาพในการคิดเชิงกลยุทธ์

คำนิยม
ชีวิตของอาจารย์สมชายประสบความสำเร็จเพราะมีอุปนิสัย หรือ Habit ในการอ่านหนังสือ ซึ่งผมก็ชอบอ่านคล้ายอาจารย์สมชาย แต่เสียเปรียบที่ผมอ่านได้แค่ 2 ภาษา คือ ภาษาอังกฤษกับภาษาไทย แต่ท่านอาจารย์สมชายอ่านได้หลายภาษา ทำให้มีมุมมองที่กว้างมาก ๆ น่าชื่นชม จึงเป็นที่มาของความสามารถในการคิดที่มีคุณค่า และถ่ายทอดมาเป็นหนังสือเล่มนี้ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์- เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาทรัพยกรมนุษย์ระหว่างประเทศ
ผมตั้งคำถามกับตัวเองว่าในช่วงระยะเวลา 30-40 ปีที่ผ่านมาตราบจนกระทั่งถึงปัจจุบัน นักวิชาการที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นสุดยอดของนักวิชาการไทย ที่มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์และทำนายเหตุการณ์ทางด้านเศรษฐกิจและการเมืองที่กำลังจะเกิดขึ้นในสังคมไทยและสังคมโลกได้คือโคร? ผมคิดว่าหนึ่งในสุดยอดของนักวิชาการไทยที่ผมยอมรับนับถือมากที่สุดคือ รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์รศ.ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์- คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต
อาจารย์สมชายเป็นนักวิชาการ "อัจฉริยะ" รอบรู้ศาสตร์ต่าง ๆ อย่างลึกซึ้งทั้งรัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และบริหารธุรกิจ ไม่เพียงแต่มีความรู้ทางทฤษฎีที่ทั้งลึกและรอบด้าน ยังมีประสบการณ์จริงจากการให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานภาครัฐและบริษัทเอกชนทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก อาจารย์สมชายจึงสามารถบูรณาการความรู้ที่เป็นนามธรรมและประสบการณ์รูปธรรมเข้าด้วยกันเป็นภูมิปัญญาที่ คม ชัด ลึกศ.ดร.จุลชีพ ชินวรรโณ- รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164403604 (ปกอ่อน) 146 หน้า
ขนาด: 147 x 211 x 7 มม.
น้ำหนัก: 180 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2017
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน