0
การพัฒนาทฤษฎีด้วยการวิจัยลิสเรล (Theory Development with Lisrel Research) (PDF)
เป็นการทำวิจัยพิสูจน์แนวคิด (Concept)เกี่ยวกับแรงบันดาลใจในการมีจิตสาธารณะ (Inspiration of Public Mind) โดยมีการวิจัยหลายเรื่องที่ใช้สถิติลิสเรลมาพิสูจน์ว่า แนวคิดที่คิดนั้นเป็นจริงจากการวิจัย
e-books(PDF) ?70.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

            เป็นการทำวิจัยพิสูจน์แนวคิด (Concept)เกี่ยวกับแรงบันดาลใจในการมีจิตสาธารณะ (Inspiration of Public Mind) โดยมีการวิจัยหลายเรื่องที่ใช้สถิติลิสเรลมาพิสูจน์ว่า แนวคิดที่คิดนั้นเป็นจริงจากการวิจัยกับกลุ่มตัวอย่างที่หลากหลาย ดังเช่น นิสิต นักศึกษา เกษตรกร ชาวบ้านทั่วไป รวมทั้ง ครู อาจารย์ด้วยหัวข้อวิจัยที่แตกต่างกันจำนวนมาก เช่นเรื่องการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และ การดูแลสุขภาพตนเอง รวมทั้ง การนำเอาหลักการใหม่ๆทางด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม เช่น วัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ ( LCA )   กล่าวคือ การที่มนุษย์จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใดๆก็ตาม จึงต้องอาศัยแรงบันดาลใจจิตสาธารณะมาเป็นตัวแปรที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ นอกจากการมีความรู้ ความเข้าใจ การใช้สถิติลิสเรลทำให้เห็นภาพรวมว่าการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในเรื่องใดๆก็ตามมีปัจจัยที่มาเกี่ยวข้องจำนวนมาก

สารบัญ

- บทที่ 1 การพัฒนาแนวคิดเป็นทฤษฎี
1.1 แนวคิด หรือ ความคิดรวบยอด (Concept)
1.2 หลักการ (Principles)
1.3 สมมุติฐาน (Hypothesis)
1.4 ทฤษฎี (Theory)
- บทที่ 2 การใช้งานวิจัยพิสูจน์ทฤษฎี
2.1 การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis)
2.2 การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis: MRA)
2.3 การวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis)
2.4 โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling: SEM)
- บทที่ 3 ทฤษฎีแรงบันดาลใจในการมีจิตสาธารณะ
1. ทฤษฎีแรงบันดาลใจในการมีจิตสาธารณะที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
2. การพิสูจน์ทฤษฎีแรงบันดาลใจในการมีจิตสาธารณะ
- บทที่ 4 การสร้างเครื่องมือและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
4.1 การสร้างเครื่องมือวิจัย
4.2 การสร้างแบบสอบถาม
4.3 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย
4.4 หลักการสร้างแบบสอบถามที่วิเคราะห์ด้วยลิสเรล
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840073044 (PDF) 264 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, โรงพิมพ์
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน