0
ลด 20%
การพัฒนาบุคลิกภาพ (สอศ.) (รหัสวิชา 20216-2104)
หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชาและคำอธิบายรายวิชาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
หนังสือ78.40 บาท
e-books(PDF) ?83.30 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "การพัฒนาบุคลิกภาพ รหัส 20216-2104" เป็นหนังสือประกอบการเรียนการสอน ในระดับ ปวช. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก สาขางานการจัดการสำนักงาน ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 จัดทำขึ้นโดยบูรณาการระหว่างนวัตกรรมทางการศึกษาในหลากหลายรูปแบบ ผู้เขียนได้จัดทำเนื้อหารายวิชาจำนวน 8 บท ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับบุคลิกภาพ ทฤษฎีบุคลิกภาพ การวัดบุคลิกภาพ ศิลปะการแต่งกาย การปฏิบัติตนด้านสุขอนามัย มารยาททางสังคม วัฒนธรรมระหว่างประเทศ รวมถึงบุคลิกภาพและกิจนิสัยที่พึงประสงค์ในการปฏิบัติงาน โดยในเล่มได้อธิบายเนื้อหาอย่างเป็นลำดับขั้น เข้าใจง่าย พร้อมมีใบงานและแบบทดสอบท้ายบทเรียน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีทักษะในการปฏิบัติงาน

สารบัญ

บทที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับบุคลิกภาพ
บทที่ 2 ทฤษฎีบุคลิกภาพ
บทที่ 3 การวัดบุคลิกภาพ
บทที่ 4 ศิลปะการแต่งกาย
บทที่ 5 การปฏิบัติตนด้านสุขอนามัย
บทที่ 6 มารยาททางสังคม
บทที่ 7 วัฒนธรรมระหว่างประเทศ
บทที่ 8 บุคลิกภาพและกิจนิสัยที่พึงประสงค์ในการปฏิบัติงาน

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160839612 (ปกอ่อน) 256 หน้า
ขนาด: 185 x 257 x 12 มม.
น้ำหนัก: 455 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: --/2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน