0
การพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์
มีเนื้อหาเริ่มตั้งแต่การศึกษาเบื้องต้นถึงปัจจัยพื้นฐาน องค์ประกอบของพฤติกรรมมนุษย์ การเข้าใจตนเองและผู้อื่น การพัฒนาตนพื่อการมีชีวิตที่ดี มนุษยสัมพันธ์ในสังคมพหุวัฒนธรรม และการทำงานอย่างมีความสุข ฯลฯ
หนังสือ370.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "การพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์" เล่มนี้ ได้รวบรวมเรียบเรียงเนื้อหาที่ครอบคลุม และมีการยกตัวอย่างประกอบในเนื้อหาแต่ละส่วนอย่างสอดคล้อง ทั้งนี้เพื่อให้เป็นเรื่องราวที่น่าติดตามและทำให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจเนื้อหาได้โดยง่าย และได้ประยุกต์แนวคิด ทฤษฎีพร้อมทั้งตัวอย่างผลงานวิจัยที่สามารถนำมาปรับใช้กับชีวิตประจำวัน โดยเนื้อหาเริ่มตั้งแต่การศึกษาเบื้องต้นถึงปัจจัยพื้นฐาน องค์ประกอบของพฤติกรรมมนุษย์ การเข้าใจตนเองและผู้อื่น การพัฒนาตนเพื่อการมีชีวิตที่ดี มนุษยสัมพันธ์ในสังคมพหุวัฒนธรรม และการทำงานอย่างมีความสุข ตลอดจนการพัฒนาเยาวชนไทยเข้าสู่สังคมในศตวรรษที่ 21

    โดยผู้เขียนได้นำเสนอเนื้อหาอย่างต่อเนื่องเป็นขั้นตอน ใช้สำนวนภาษาและถ้อยคำที่อ่านเข้าใจได้ง่าย มีภาพประกอบที่ชัดเจนสมบูรณ์ ดังนั้นหนังสือเล่มนี้จึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับนิสิตนักศึกษา นักวิชาการ และบุคคลทั่วไปที่สนใจในการพัฒนาตน เพื่อนำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันและเสริมสร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์ได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

บทที่ 1 การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์
บทที่ 2 การศึกษาปัจจัยพื้นฐานของพฤติกรรมมนุษย์
บทที่ 3 การศึกษาองค์ประกอบของพฤติกรรมมนุษย์
บทที่ 4 การเข้าใจตนเองและผู้อื่น
บทที่ 5 การพัฒนาตนเพื่อการมีชีวิตที่ดี
บทที่ 6 การพัฒนามนุษย์สัมพันธ์ในสังคมพหุวัฒนธรรม
บทที่ 7 การพัฒนาตนเพื่อการทำงานอย่างมีความสุข
บทที่ 8 การพัฒนาเยาวชนไทยสู่สังคมในศตวรรษที่ 21

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740338833 (ปกอ่อน) 480 หน้า
ขนาด: 190 x 260 x 22 มม.
น้ำหนัก: 860 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: --/2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน