0
การพัฒนาหลักสูตรฉบับฉับไว
หลักสูตรเปรียบเสมือนเข็มทิศที่ใช้ในการจัดการศึกษา เพราะเป็นสิ่งที่ชี้แนะให้เห็นแนวทางในการจัดประสบการณ์แก่ผู้เรียน หลักสูตรที่ดีจะต้องสนองตอบความต้องการของผู้เรียนและสังคม
หนังสือ237.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หลักสูตรเปรียบเสมือนเข็มทิศที่ใช้ในการจัดการศึกษา เพราะเป็นสิ่งที่ชี้แนะให้เห็นแนวทางในการจัดประสบการณ์แก่ผู้เรียน หลักสูตรที่ดีจะต้องสนองตอบความต้องการของผู้เรียนและสังคม สามารถพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งนี้การจะนำหลักสูตรไปใช้ในการจัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและบรรลุจุดมุ่งหมายตามที่กำหนดไว้ได้ ผู้ที่เกี่ยวข้องในการใช้หลักสูตรจำเป็นจะต้องศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรให้ชัดเจน ได้แก่ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหลักสูตร ทฤษฎีหลักสูตร ข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตร การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การนำหลักสูตรไปใช้ และการประเมินผลหลักสูตร   

    หนังสือการพัฒนาหลักสูตรฉบับฉับไว เล่มนี้ เหมาะสำหรับนักพัฒนาหลักสูตร นักวิชาการ ครู ผู้สอน ผู้บริหาร นิสิตนักศึกษาที่มีความสนใจต้องการศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับศาสตร์ทางด้านหลักสูตร เพื่อนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างหรือพัฒนาหลักสูตร เพราะได้นำเสนอสาระความรู้แบบองค์รวม และเข้าใจง่ายสามารถศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหลักสูตร
บทที่ 2 ทฤษฎีหลักสูตร
บทที่ 3 ข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตร
บทที่ 4 การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร
บทที่ 5 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
บทที่ 6 การนำหลักสูตรไปใช้
บทที่ 7 การประเมินหลักสูตร

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740341833 (ปกอ่อน) 188 หน้า
ขนาด: 190 x 260 x 8 มม.
น้ำหนัก: 380 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: --/2022
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน