0
การพัฒนาเอกสารในระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 พร้อมตัวอย่างระเบียบปฏิบัติ
หนังสือเล่มนี้สามารถใช้กับหน่วยงานที่ต้องการเริ่มประยุกต์ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มจากเรียนรู้เกี่ยวกับข้อกำหนดของมาตรฐานนี้ก่อนอย่างละเอียด จากนั้นการตีความก็จะนำไปสู่การพัฒนาระเบียบปฏิบัติ
หนังสือ361.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเรื่อง "การพัฒนาเอกสารในระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 พร้อมตัวอย่างระเบียบปฏิบัติ" ซึ่งข้อกำหนดดังกล่าวได้ประกาศใช้เมื่อ พ.ศ.2558 ทำให้หน่วยงานที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนเป็นมาตรฐานใหม่ภายใน 3 ปี และหนังสือเล่มนี้สามารถใช้กับหน่วยงานที่ต้องการเริ่มประยุกต์ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมดังกล่าว โดยเริ่มจากการเรียนรู้เกี่ยวกับข้อกำหนดของมาตรฐานนี้ก่อนอย่างละเอียด ซึ่งต้องมีการตีความข้อกำหนดดังกล่าว จากนั้นการตีความก็จะนำไปสู่การพัฒนาระเบียบปฏิบัติ (Procedure) หรือบางครั้งเรียกว่า มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติ (Standard Operation Practice : SOP) ซึ่งเป็นเอกสารในการปฏิบัติงาน ซึ่งแต่ละองค์กรจะต้องจัดทำขึ้นมา เพื่อเป็นขั้นตอนในการทำงานที่ดี (Best Practice) ในการพัฒนาระบบเอกสารดังกล่าวสามารถทำได้ทั้งในรูปแบบกระดาษและรูปแบบเอกสารในคอมพิวเตอร์ก็ได้

    โดยเอกสารในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมจะต้องมีการกำหนดโครงสร้างของระบบเอกสาร คือมีคู่มือการจัดการสิ่งแวดล้อม ระเบียบปฏิบัติ วิธีการปฏิบัติงานและเอกสารสนับสนุนต่างๆ ต่อมาก็เป็นสร้างเอกสาร โดยเอกสารในแต่ละระดับจะต้องมีโครงสร้างภายในไม่เหมือนกัน และแต่ละเรื่องควรจะต้องมีเกณฑ์ในการปฏิบัติงานและมีบันทึกเพื่อแสดงถึงผลการดำเนินงาน ในองค์กรเองจะต้องมีมาตรการในการควบคุมเอกสารด้วย ทั้งเอกสารในการปฏิบัติงาน เอกสารสนับสนุนและบันทึกต่างๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเอกสารเหล่านั้นยังทันสมัยอยู่และมีระบบการแจกจ่ายเอกสารไปยังหน่วยงานต่างๆ ในใต้โครงสร้างของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม เอกสารในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนให้ทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อทันกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี

สารบัญ

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม
บทที่ 2 ข้อกำหนดและแนวทางการประยุกต์ใช้มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015
บทที่ 3 ข้อแนะนำในการประยุกต์ข้อกำหนดของมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015
บทที่ 4 ข้อกำหนดและการตีความข้อกำหนด
บทที่ 5 โครงสร้างของระบบเอกสาร
บทที่ 6 รายละเอียดของเอกสารระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015
บทที่ 7 การจัดทำเอกสารและการนำไปใช้
บทที่ 8 การควบคุมเอกสารข้อมูล
บทที่ 9 การทบทวนและการปรับปรุงเอกสารให้ทันสมัย
บทที่ 10 การเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมิน

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740338062 (ปกอ่อน) 388 หน้า
ขนาด: 192 x 261 x 17 มม.
น้ำหนัก: 710 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน