0
การพัฒนาโครงการจัดสรร (ฉบับจัดพิมพ์ใหม่) (PDF)
หนังสือที่ได้รับทุนสนับสนุนการเขียนตำราจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2561 ถอดบทเรียนจากประสบการณ์ 20 ปีในด้านการพัฒนาโครงการจัดสรร เผยทุกขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงวันส่งมอบโครงการ
e-books(PDF) ?399.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

หนังสือเล่มนี้ นำเสนอความรู้และวิธีการพัฒนาโครงการจัดสรรที่ทันสมัยและเป็นประโยชน์ต่อแวดวงวิชาการ โดยผู้เขียนได้สอดแทรกแนวความคิด ประสบการณ์ และผลงานวิจัยของผู้เขียนที่เป็นประโยชน์ เพื่อให้ผู้อ่านสามารถนำไปใช้อ้างอิงและนำไปปฏิบัติได้ ประกอบด้วยเนื้อหาทั้งหมด 14 บท ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ ภาพรวมของกระบวนการพัฒนาโครงการจัดสรร (บทที่ 1) และแนวคิดและขั้นตอนการทำการพัฒนาโครงการในขั้นตอนต่าง ๆ ตั้งแต่ริเริ่มโครงการจนถึงการส่งมอบโครงการให้กับนิติบุคคลที่ได้ตั้งขึ้นตามกฎหมาย ได้แก่ การริเริ่มโครงการและการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ (บทที่ 2) การจัดหาที่ดิน (บทที่ 3) การออกแบบวางผังจัดสรร (บทที่ 4) การออกแบบผลิตภัณฑ์ (บทที่ 5) การจัดทำงบประมาณโครงการ (บทที่ 6) การกำหนดราคาขาย (บทที่ 7) การติดต่อประสานงานราชการ (บทที่ 8) การจัดซื้อจัดจ้าง (บทที่ 9) การก่อสร้าง (บทที่ 10) การตลาด (บทที่ 11) การขาย (บทที่ 12) การบริการหลังการขาย (บทที่ 13) และการบริหารทรัพย์สินในโครงการหมู่บ้านจัดสรร (บทที่ 14)

สารบัญ

บทที่ 1 ภาพรวมของกระบวนการพัฒนาโครงการจัดสรร
บทที่ 2 การริเริ่มโครงการและการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ
บทที่ 3 การจัดหาที่ดิน
บทที่ 4 การออกแบบวางผังจัดสรร
บทที่ 5 การออกแบบผลิตภัณฑ์
บทที่ 6 การจัดทำงบประมาณโครงการ
บทที่ 7 การกำหนดราคาขาย
บทที่ 8 การติดต่อประสานงานราชการ
บทที่ 9 การจัดซื้อจัดจ้าง
บทที่ 10 การก่อสร้าง
บทที่ 11 การตลาด
บทที่ 12 การขาย
บทที่ 13 การบริการหลังการขาย
บทที่ 14 การบริหารทรัพย์สินในโครงการหมู่บ้านจัดสรร

ข้อมูลเพิ่มเติม

หนังสือเล่มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอความรู้และวิธีพัฒนาโครงการจัดสรรที่ทันสมัยและเป็นประโยชน์ต่อแวดวงวิชาการ โดยผู้เขียนได้สอดแทรกแนวความคิด ประสบการณ์ และผลงานวิจัยของผู้เขียนที่เป็นประโยชน์ เพื่อให้ผู้อ่านสามารถนำไปใช้อ้างอิงและนำไปปฏิบัติได้หนังสือที่ได้รับทุนสนับสนุนการเขียนตำราจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2561 ถอดบทเรียนจากประสบการณ์ 20 ปีในด้านการพัฒนาโครงการจัดสรร เผยทุกขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงวันส่งมอบโครงการ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840219671 (PDF) 223 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน