0
การฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนสารมลพิษอินทรีย์
รวบรวม หลักการ ทฤษฎีประสบการณ์การวิจัยและการบริการวิชาการ รวมทั้งผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับประเทศและนานาชาติ ที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนด้วยสารมลพิษอินทรีย์ที่หลากหลาย
หนังสือ323.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "การฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนสารมลพิษอินทรีย์" เล่มนี้ ได้รวบรวม หลักการ ทฤษฎีประสบการณ์การวิจัยและการบริการวิชาการ รวมทั้งผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับประเทศและนานาชาติ ที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนด้วยสารมลพิษอินทรีย์ที่หลากหลาย โดยเนื้อหาประกอบด้วยสามส่วนหลักคือ ส่วนแรกเป็นความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการปนเปื้อนของสารมลพิษอินทรีย์ในดินและน้ำใต้ดิน รวมถึงเกณฑ์การปนเปื้อนและค่ามาตรฐานที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย ส่วนที่สองเป็นการประเมินพื้นที่ปนเปื้อน การแบ่งพื้นที่ปนเปื้อน การเก็บตัวอย่างสารมลพิษอินทรีย์ในดินและน้ำใต้ดิน

    และส่วนสุดท้ายเป็นเทคนิคและวิธีการฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนสารมลพิษอินทรีย์ ซึ่งแบ่งเป็นการฟื้นฟูเชิงกล การฟื้นฟูทางกายภาพเคมี การฟื้นฟูทางเคมี การฟื้นฟูทางชีวภาพ และการฟื้นฟูด้วยพืช เนื้อหาภายในเล่มสามารถเป็นแนวทางให้นิสิต นักศึกษา นักวิจัย นักวิชาการ และบุคลากรที่ทำงานด้านสิ่งแวดล้อม นำไปใช้ในการจัดการพื้นที่ปนเปื้อนสาร
มลพิษอินทรีย์ได้อย่างเหมาะสม

สารบัญ

บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 ดินและการปนเปื้อนของสารมลพิษในดิน
บทที่ 3 น้ำใต้ดินและการเคลื่อนตัวของสารปนเปื้อนในน้ำใต้ดิน
บทที่ 4 การประเมินพื้นที่ปนเปื้อนสำหรับการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
บทที่ 5 การฟื้นฟูเชิงกลและการฟื้นฟูทางกายภาพ-เคมี
บทที่ 6 กระบวนการออกซิเดชันทางเคมี (Chemical Oxidation)
บทที่ 7 กำแพงปฏิกิริยาชนิดซึมผ่านได้ (Permeable Reactive Barrier หรือ RPB)
บทที่ 8 การฟื้นฟูทางชีวภาพ (Bioremediation)
บทที่ 9 การฟื้นฟูโดยใช้พืช (Phytoremediation)
บทที่ 10 บทสรุป

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740340089 (ปกอ่อน) 296 หน้า
ขนาด: 191 x 260 x 13 มม.
น้ำหนัก: 550 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: --/2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน