0
การยุติในการดำเนินคดีแพ่งของส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามมติคณะรัฐมนตรี : ศึกษากรณีการบังคับ
หนังสือ94.05 บาท
สภาพเก่าปานกลาง49.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "การยุติในการดำเนินคดีแพ่งของส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามมติคณะรัฐมนตรี : ศึกษากรณีการบังคับ" เป็นการศึกษาถึงมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การยุติข้อพิพาทในคดีแพ่งระหว่างส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจกับเอกชนว่าจะใช้บังคับ ครอบคลุมถึงองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 หรือไม่ เนื้อหาในเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ในการค้นคว้า ศึกษาถึงแนวทางในการบังคับใช้มติคณะรัฐมนตรีในการยุติการดำเนินคดีทางแพ่งของส่วนราชการหรือหน่วยงาน องค์กรของรัฐที่อยู่ในสถานะต่างๆ ตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน

สารบัญ

- บทคัดย่อ
- กิตติกรรมประกาศ
- สารบัญ
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 อำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการที่เกี่ยวกับข้อพิพาทในทางแพ่ง
บทที่ 3 การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเรื่องการยุติ ในการดำเนินคดีแพ่งของส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 4 องค์กรของรัฐ
บทที่ 5 สถานะขององค์กรอิสระ
บทที่ 6 บทวิเคราะห์เกี่ยวกับการบังคับใช้มติคณะรัฐมนตรี เรื่องการยุติในการดำเนินคดีแพ่งของส่วนราชการและหน่วย
งานที่เกี่ยวข้องกับองค์กรอิสระ
บทที่ 7 บทสรุปและข้อเสนอแนะ
บรรณานุกรม
ประวัติผู้จัดทำ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9744492376 (ปกอ่อน) 176 หน้า
ขนาด: 110 x 185 x 9 มม.
น้ำหนัก: 155 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์พระปกเกล้า, สถาบัน
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน