0
การวัดระดับการพัฒนาของตลาดหลักทรัพย์ในอาเซียน
หนังสือเล่มนี้เป็นการรวบรวมแนวคิด ทฤษฎี และผลการศึกษาเชิงประจักษ์ในการวัดระดับการพัฒนาของตลาดหลักทรัพย์ พร้อมทั้งสอดแทรกประสบการณ์ และงานวิจัยทางด้านตลาดทุนของผู้เขียนมาใช้สังเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบฯ
หนังสือ760.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "การวัดระดับการพัฒนาของตลาดหลักทรัพย์ในอาเซียน" เล่มนี้ เป็นการรวบรวมแนวคิด ทฤษฎี และผลการศึกษาเชิงประจักษ์ในการวัดระดับการพัฒนาของตลาดหลักทรัพย์ พร้อมทั้งสอดแทรกประสบการณ์ และงานวิจัยทางด้านตลาดทุนของผู้เขียนมาใช้สังเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบสมรรถนะ (Benchmarking) ของตลาดหลักทรัพย์ในอาเซียนและเพื่อระบุช่องว่างในการพัฒนา โดยหนังสือเล่มนี้ได้แสดงตัวอย่างการประยุกต์ใช้เทคนิคการจัดลำดับขั้นเชิงวิเคราะห์กับการวิเคราะห์สวอต แล้วขยายผลการศึกษาไปสู่การกำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาตลาดหลักทรัพย์ โดยใช้ตลาดหลักทรัพย์ไทยเป็นกรณีศึกษา

สารบัญ

บทที่ 1 กรอบแนวคิดในการวัดระดับการพัฒนาของตลาดหลักทรัพย์
บทที่ 2 พัฒนาการและความร่วมมือของตลาดหลักทรัพย์ในอาเซียน
บทที่ 3 มิติของการพัฒนาตลาดหลักทรัพย์ด้านขนาด
บทที่ 4 มิติของการพัฒนาตลาดหลักทรัพย์ด้านการเข้าถึง
บทที่ 5 มิติของการพัฒนาตลาดหลักทรัพย์ด้านประสิทธิภาพ
บทที่ 6 มิติของการพัฒนาตลาดหลักทรัพย์ด้านเสถียรภาพ
บทที่ 7 เครื่องมือในการวิเคราะห์และเปรียบเทียบระดับการพัฒนาของตลาดหลักทรัพย์ในอาเซียน
บทที่ 8 การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาของตลาดหลักทรัพย์ไทยโดยการวิเคราะห์สวอต
บทที่ 9 การขยายผลการวัดระดับการพัฒนาของตลาดหลักทรัพย์ในอาเซียน

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789742319533 (ปกอ่อน) 248 หน้า
ขนาด: 188 x 240 x 16 มม.
น้ำหนัก: 450 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เดือนปีที่พิมพ์: 5/2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน