0
การวางแผนและควบคุมการผลิต
หนังสือ266.00 บาท
e-books(PDF) ?279.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

      หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วย 8บทซึ่งผู้เขียนได้จัดเรียงหัวข้อเรื่องของแต่ละบทไว้ตามลำดับก่อนหลังทั้งนี้เพื่อให้ผู้อ่านสามารถทำความเข้าใจกับองค์ความรู้ได้อย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าจะศึกษาด้วยตนเองก็ตาม เนื้อหาของหนังสือจะครอบคลุมเกี่ยวกับระบบการผลิต ชนิดและหน้าที่ของการวางแผนและควบคุมการผลิต การพยากรณ์ การควบคุมวัสดุคงคลัง การวางแผนการผลิตและจัดตารางการผลิตหลัก การวางแผนความต้องการวัสดุและกำลังการผลิต การวางแผนการผลิตสมัยใหม่ (JIT & TOC) ระบบการประกอบและการสมดุลของสายงานผลิต การจัดลำดับงานและตารางการผลิต และในบทสุดท้ายจะกล่าวถึงการวางแผนและควบคุมโครงการ

สารบัญ

บทที่1 บทนำ
บทที่2 การพยากรณ์
บทที่3 การควบคุมวัสดุคงคลัง
บทที่4 การวางแผนและจัดวางตารางการผลิตหลัก
บทที่5 การวางแผนความต้องการวัสดุและกำลังการผลิต
บทที่6 ระบบการประกอบและการสมดุลของสายงานผลิต
บทที่7 การจัดลำดับงานและตารางการผลิต
บทที่8 การวางแผนและควบคุมโครงการด้วยวิธี CPM/PERT
แบบฝึกหัดบทที่8
ภาคผนวก ก.
ภาคผนวกท้ายเล่ม
บรรณานุกรม

ข้อมูลเพิ่มเติม

การศึกษา วศบ. (เครื่องกล) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
M.Eng (Industrial Engineering ) University of the Philippiess
ปัจจุบัน
รองศาสตราจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ประสบการณ์ทำงาน
วิศวกรออกแบบเครื่องจักรและอุปกรณ์ประจำบริษัท Thai Chemical Industry Co.,Ltd.
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ที่ปรึกษา-วิทยากรของบริษัทที่ปรึกษา Endeduc Consulting Company (ประเทศเดนมาร์ก)
วิทยากรอบรม (นานาชาติ) และผู้ให้คำแนะนำโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและเนเธอร์แลนด์
วิทยกร (นานาชาติ) ขององค์การสหประชาชาติ(UNIDO)

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9748329828 (ปกอ่อน) 512 หน้า
ขนาด: 183 x 260 x 27 มม.
น้ำหนัก: 985 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
สำนักพิมพ์ส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), สนพ. สมาคม
เดือนปีที่พิมพ์: 2002
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน