0
การวิจัยการตลาด : Research for Marketing
เขียนขึ้นเพื่อมุ่งสร้างความรู้ ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งให้กับนักศึกษา นักวิจัยทางการตลาด นักวิจัยทางธุรกิจ ผู้บริหาร และผู้สนใจ จนสามารถพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย เพื่อการวิจัยทางการตลาดและทางธุรกิจ
หนังสือ475.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "การวิจัยการตลาด : Research for Marketing" เล่มนี้ เขียนขึ้นเพื่อมุ่งสร้างความรู้ ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งให้กับนักศึกษา นักวิจัยทางการตลาด นักวิจัยทางธุรกิจ ผู้บริหาร และผู้สนใจ จนสามารถพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย เพื่อการวิจัยทางการตลาดและการวิจัยทางธุรกิจ ทั้งในภาพรวมตลอดกระบวนการวิจัย และลงไปในรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการวิจัยอย่างลึกซึ้ง

    เนื้อหาภายในเล่มแบ่งเป็น 14 บท เรียงลำดับอย่างเป็นขั้นตอนตามกระบวนการวิจัยการตลาด โดยได้เสนอเนื้อหาเพื่อให้สามารถเรียนรู้และทำความเข้าใจได้ง่าย พร้อมทั้งได้ยกตัวอย่างทั้งการเขียน โครงการวิจัย วิธีดำเนินการวิจัยจากผลงานวิจัยที่ผู้ขียนได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนระดับชาติหลาย ๆ แหล่ง และดำเนินการวิจัยจริง พร้อมทั้งตัวอย่างการเผยแพร่ผลงานวิจัยของผู้เขียนในรูปแบบต่าง ๆ เหมาะสำหรับนักศึกษา นักวิจัยทางการตลาด นักวิจัยทางธุรกิจ ผู้บริหาร รวมถึงผู้สนใจการวิจัยการตลาด เพื่อการศึกษาและเป็นแนวทางสำหรับการเขียนโครงการวิจัยทางการตลาด ที่สามารถศึกษา เรียนรู้ และทำความข้าใจ จนสามารถใช้เป็นคู่มือในการดำเนินการวิจัยการตลาด การวิจัยทางธุรกิจ หรือศาสตร์ที่เกี่ยวข้องได้ด้วยตนเอง

สารบัญ

บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานวิจัย
บทที่ 2 การวิจัยทางการตลาด
บทที่ 3 การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 4 การวิเคราะห์และกำหนดปัญหาการวิจัยทางการตลาด
บทที่ 5 การกำหนดชื่อเรื่อง วัตถุประสงค์ ตัวแปร สมมติฐาน และกรอบแนวคิดการวิจัย
บทที่ 6 การออกแบบการวิจัยทางการตลาด
บทที่ 7 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
บทที่ 8 วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยทางการตลาด
บทที่ 9 การใช้สถิติพรรณนาในการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยทางการตลาด
บทที่ 10 การใช้สถิติอ้างอิงในการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยทางการตลาด
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165657969 (ปกอ่อน) 566 หน้า
ขนาด: 186 x 260 x 28 มม.
น้ำหนัก: 1115 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์พนิตสุภา ธรรมประมวล
เดือนปีที่พิมพ์: 1/2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน