0
การวิจัยทางการศึกษา : แนวคิดและการประยุกต์ใช้
นำเสนอเนื้อหาสาระเกี่ยวกับองค์ความรู้ด้านการวิจัยในบริบททางการศึกษา โดยเน้นที่การคัดสรรและนำเสนอแนวคิดหลักที่สำคัญสู่การนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติการทำวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หนังสือ332.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "การวิจัยทางการศึกษา : แนวคิดและการประยุกต์ใช้" เล่มนี้ มุ่งนำเสนอเนื้อหาสาระเกี่ยวกับองค์ความรู้ด้านการวิจัยในบริบททางการศึกษา โดยเน้นที่การคัดสรรและนำเสนอแนวคิดหลักที่สำคัญสู่การนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติการทำวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเนื้อหาสาระภายในเล่มแบ่งออกเป็น 15 บท โดยร้อยเรียงตามลำดับของกระบวนการวิจัย ในแต่ละบทประกอบด้วยเนื้อหาหลัก เนื้อหารอง รวมถึงรายละเอียดในเชิงการอธิบาย และการยกตัวอย่าง พร้อมตารางและภาพประกอบในบางส่วน เพื่อขยายความเข้าใจของผู้อ่านให้เห็นเป็นรูปธรรมและชัดเจนมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

บทที่ 1 แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย
บทที่ 2 ประเภทของการวิจัย
บทที่ 3 การกำหนดปัญหาและวัตถุประสงค์ของการวิจัย
บทที่ 4 การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 5 กรอบแนวคิดและสมติฐานการวิจัย
บทที่ 6 การออกแบบการวิจัย
บทที่ 7 การเลือกตัวอย่าง
บทที่ 8 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและเครื่องมือในการวิจัย
บทที่ 9 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ : สถิติบรรยาย
บทที่ 10 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ : สถิติอ้างอิง
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164683822 (ปกอ่อน) 456 หน้า
ขนาด: 191 x 261 x 23 มม.
น้ำหนัก: 950 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ศูนย์หนังสือ
เดือนปีที่พิมพ์: 2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน