0
การวิจัยทางพยาบาลศาสตร์ : แนวคิดสู่การประยุกต์ใช้ (ฉบับปรับปรุง)
นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการกำหนดปัญหาวิจัยและการเขียนปัญหาวิจัย ที่วิเคราะห์แนวทางการเขียนสำหรับแต่ละย่อหน้า พร้อมยกตัวอย่างให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม การทบทวนวรรณกรรมที่มีขั้นตอนอย่างชัดเจน และอีกมากมาย
หนังสือ494.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "การวิจัย" เปรียบเสมือนเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล โดยเฉพาะในปัจจุบัน ที่ได้มีการมุ่งเน้นให้การปฏิบัติการพยาบาลอยู่บนพื้นฐานของการใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยพื้นฐานของการศึกษา ค้นคว้า และวิจัย ฉะนั้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่พยาบาลจะต้องมีความรู้ ความสามารถในการทำวิจัย เพื่อค้นหาองค์ความรู้และนำความรู้สู่การปฏิบัติ ทั้งนี้เพื่อให้บทบาทของพยาบาล ทั้งด้านการปฏิบัติการและการบริหารการพยาบาลมีการพัฒนายิ่งขึ้น

    หนังสือ "การวิจัยทางพยาบาลศาสตร์ : แนวคิดสู่การประยุกต์ใช้ (ฉบับปรับปรุง)" เล่มนี้ ได้รับการปรับปรุงเนื้อหาเป็นอย่างมาก เพื่อให้มีสาระครอบคลุมการบวนการวิจัยทุกขั้นตอน โดยนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการกำหนดปัญหาวิจัยและการเขียนปัญหาวิจัย ที่วิเคราะห์แนวทางการเขียนสำหรับแต่ละย่อหน้า พร้อมยกตัวอย่างให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม การทบทวนวรรณกรรมที่มีขั้นตอนอย่างชัดเจน และอื่น ๆ อีกมากมาย จึงเหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษา พยาบาล นักวิจัย และผู้ที่สนใจทั่วไป

สารบัญ

บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวิจัยทางการพยาบาล และกระบวนการวิจัยทางการพยาบาล
บทที่ 2 จรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวปฏิบัติ
บทที่ 3 การกำหนดปัญหาวิจัย
บทที่ 4 การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 5 กรอบแนวคิดในการวิจัย
บทที่ 6 ตัวแปร ประเภทของตัวแปร ระดับการวัด นิยามเชิงปฏิบัติการ และขอบเขตของการศึกษา
บทที่ 7 หลักการออกแบบการวิจัย และประเภทของการวางแผนการวิจัย
บทที่ 8 สมตติฐานการวิจัย การทดสอบสมมติฐานการวิจัย ความคลาดเคลื่อนของการทดสอบสมมติฐาน และระดับความเชื่อมั่น
บทที่ 9 หลักการออกแบบการวิจัยแบบทดลอง
บทที่ 10 การวิจัยแบบก่อนทดลอง
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164681149 (ปกอ่อน) 608 หน้า
ขนาด: 191 x 260 x 34 มม.
น้ำหนัก: 1175 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
เดือนปีที่พิมพ์: 2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน