0
การวิจัยทางระบบสารสนเทศ
วิทยาการด้านระบบสารสนเทศ เป็นศาสตร์ที่ประกอบด้วยศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้กับศาสตร์ด้านองค์องค์โดยมุ่งเน้นมาที่ระบบของเทคโนโลยี และความสัมพันธ์กับการดำเนินงานบุคคล
หนังสือ294.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    วิทยาการด้านระบบสารสนเทศ (Information System Discipline) เป็นศาสตร์ที่ประกอบด้วยศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้กับศาสตร์ด้านองค์กรโดยมุ่งเน้นมาที่ระบบของเทคโนโลยี (Application of Technology) และความสัมพันธ์กับการดำเนินงานบุคคล หรือองค์กร ซึ่งจัดเป็นด้านบริหารจัดการ หรือ "Soft issues" ซึ่งแยกเป็น ส่วนได้ชัดเจนคือ ด้านระบบสารสนเทศ ด้านข้อมูลและสารสนเทศ ด้านองค์กรและกิจกรรม องค์กร และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล ดังนั้นงานวิจัยทางระบบสารสนเทศจึงมุ่งเน้นไปที่การทดลองทั้งในห้องปฏิบัติการและภาคสนาม งานวิจัยเชิงสำรวจ และกรณีศึกษา แต่ในช่วงหลังงานวิจัยทางระบบสารสนเทศได้มีหลากหลายชนิดขึ้น ซึ่งมีทั้งการวิจัยปฎิบัติการ และการวิจัยเชิงมานุษยวิทยา หรือผสมผสานทั้งการทดลองและการวิจัยเชิงมานุษยวิทยาแต่ละวิธีการดำเนินการที่แตกต่าง การออกแบบงานวิจัยส่วนต่าง ๆ ของงานวิจัยแต่ละชนิดจึงมีรายละเอียดที่แตกต่างกัน หนังสือ การวิจัยทางระบบสารสนเทศ ได้นำเสนอลักษณะของงานวิจัยชนิดต่าง ๆ และการออกแบบงานวิจัย โดยมีตัวอย่างงานวิจัยทางระบบสารสนเทศที่ใช้วิธีนั้นๆ มาวิเคราะห์รายละเอียดในระเบียบวิธีวิจัยที่งานนั้น ๆ ได้ออกแบบไว้ เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้จะทำการวิจัยด้วยวิธีนั้น ๆ ได้เข้าใจได้ง่ายขึ้น

สารบัญ

ส่วนที่ 1 กระบวนทัศน์ ทฤษฎี และชนิดการวิจัย
- บทที่ 1 กระบวนทัศน์และทฤษฎีการวิจัย
- บทที่ 2 ชนิดงานวิจัย
- บทที่ 3 งานวิจัยทางระบบสารสนเทศ

ส่วนที่ 2 การออกแบบและจัดทำโครงร่างการวิจัย
- บทที่ 4 โครงร่างงานวิจัย
- บทที่ 5 การทบทวนวรรณกรรม
- บทที่ 6 การออกแบบงานวิจัย
ฯลฯ

ส่วนที่ 3 การดำเนินการ และการเผยแพร่งานวิจัย
- บทที่ 8 การเก็บและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
- บทที่ 9 การเก็บและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
- บทที่ 10 การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการทำวิจัย
ฯลฯ

ส่วนที่ 4 งานวิจัยเชิงทดลองอและการพัฒนาระบบสารสนเทศ
- บทที่ 12 งานวิจัยทดลอง
- บทที่ 13 งานวิจัยปฏิบัติการ
- บทที่ 14 งานวิจัยวิทยาศาสตร์การออบแบบ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740338314 (ปกอ่อน) 16 หน้า
ขนาด: 292 x 260 x 13 มม.
น้ำหนัก: 625 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: --/2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน