0
การวิจัยทางวิทยาศาสตร์สังคมสำหรับนักศึกษาและผู้ปฏิบัติงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (PDF)
นำเสนอแนวทางการวิจัยตั้งแต่เริ่มต้นกระบวน การคิดโจทย์การวิจัยจนถึงขั้นตอนสุดท้ายคือการจัดทารายงานการวิจัย โดยตั้งเป้าหมายเบื้องต้นให้เป็นคู่มือ สำหรับการทาวิจัยสำหรับนิสิต นักศึกษา ผู้ปฏิบัติงาน
e-books(PDF) ?170.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

            หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นเพื่อนำเสนอแนวทางการวิจัยตั้งแต่เริ่มต้นกระบวน การคิดโจทย์การวิจัยจนถึงขั้นตอนสุดท้ายคือการจัดทารายงานการวิจัย โดยตั้งเป้าหมายเบื้องต้นให้เป็นคู่มือ สำหรับการทาวิจัยสำหรับนิสิต นักศึกษา ผู้ปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์และผู้สนใจทั่วไปหนังสือเล่มนี้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 14 บท ประกอบด้วย แนวคิด ทฤษฎี วิธีการปฏิบัติและตัวอย่างวิธีการปฏิบัติ รวมทั้งแนะนาหนังสือสำหรับผู้สนใจศึกษาเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

สารบัญ

บทที่ 1 วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สังคม และการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สังคม
บทที่ 2 ฐานคติ แนวคิด ทฤษฎี และรูปแบบการแสวงหาความรู้
บทที่ 3 จรรยาบรรณการวิจัยและการวิจัยในคน
บทที่ 4 รูปแบบการวิจัย
บทที่ 5 การกำหนดหัวข้อการวิจัย
บทที่ 6 การทบทวนวรรณกรรม
บทที่ 7 ประชากร ตัวอย่าง และการสุ่มตัวอย่าง
บทที่ 8 ตัวแปรและสมมติฐาน
บทที่ 9 กรอบแนวคิดการวิจัย
บทที่ 10 การเก็บรวบรวมข้อมูล
บทที่ 11 การวัดและเครื่องมือการวิจัย
บทที่ 12 การวิเคราะห์ข้อมูล
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786163143020 (PDF) 392 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์ธรรมศาสตร์, สนพ. ม.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน