0
ลด 10%
การวิจัยธุรกิจ
เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และผู้สนใจทั่วไป
หนังสือ261.00 บาท
e-books(PDF) ?236.55 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "การวิจัยธุรกิจ" เล่มนี้ ได้เขียนขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ 2 ประการคือ (1) เพื่อใช้ประกอบการสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในรายวิชาการวิจัยธุรกิจ และประกอบการค้นคว้าของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ที่กำลังเริ่มต้นทำวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระและเป็นนักศึกษาในที่ปรึกษาของผู้เขียนเอง และ (2) เป็นหนังสือที่เขียนขึ้นเพื่อให้บุคคลทั่วไปที่สนใจเรียนรู้ สามารถที่จะเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง โดยผู้เขียนได้ใช้ประสบการณ์จากการเป็นนักวิจัยหน้าใหม่ของแหล่งทุนระดับชาติ เพื่อแบ่งปันประสบการณ์ตรง และช่วยให้ผู้สนใจศึกษามีมุมมองที่มากกว่าการเรียนในห้องเรียน

สารบัญ

บทที่ 1 ความเข้าใจเบื้องต้นในการวิจัยธุรกิจ
บทที่ 2 การกำหนดปัญหาการวิจัยธุรกิจ
บทที่ 3 การทบทวนวรรณกรรมและการกำหนดกรอบแนวคิดในการทำวิจัย
บทที่ 4 ตัวแปรและสมมติฐาน
บทที่ 5 การออกแบบการวิจัย
บทที่ 6 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
บทที่ 7 การเก็บรวบรวมข้อมูล
บทที่ 8 เครื่องมือและตัวอย่างเครื่องมือ
บทที่ 9 สถิติพื้นฐานเพื่อการวิจัย
บทที่ 10 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
บทที่ 11 การเขียนรายงานการวิจัยและบทความจากงานวิจัยธุรกิจ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160846511 (ปกอ่อน) 308 หน้า
ขนาด: 185 x 255 x 15 มม.
น้ำหนัก: 540 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 10/2022
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน