0
การวิจัยเชิงคุณภาพทางมานุษยวิทยา
พื้นฐานที่จะเข้าใจพฤติกรรมมนุษย์พร้อมทั้งให้กรอบแนวคิดทฤษฏีที่ชัดเจนที่ใช้ศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์ โดยเนื้อหาส่วนใหญ่เน้นทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติและ เทคนิควิจัยทุกรูปแบบที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ
หนังสือ237.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ เล่มนี้ให้พื้นฐานที่จะเข้าใจพฤติกรรมมนุษย์พร้อมทั้งให้กรอบแนวคิดทฤษฎีที่ ชัดเจนที่ใช้ศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์ โดยเนื้อหาส่วนใหญ่เน้นทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และเทคนิควิจัยทุกรูปแบบที่ใช้การวิจัยเชิงคุณภาพทางมานุษยวิทยา ในการจัดพิมพ์ครั้งนี้ ยังคงเนื้อหาเกี่ยวกับการวิจัยทางมานุษยวิทยาภาคปฏิบัติต่ออีก 2 บท คือ บทที่ 13 ประสบการณ์วิจัยทางมานุษยวิทยาในประเทศสหรัฐอเมริกา บทที่ 14 งานวิจัยสนามทางมานุษยวิทยาในประเทศไทยและเวียดนาม พร้อมทั้งยังคงบทที่ 15 สรุปเนื้อหาสำคัญ เอกสาร และหนังสือควรอ่านในแต่ละบท และได้ปรับบรรณานุกรมให้ทันสมัย หนังสือเล่มนี้ใช้ประกอบวิชาการวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยทางมานุษยวิทยา มานุษยวิทยาวัฒนธรรมการวิจัยสาขาต่างๆ วัฒนธรรมศึกษา การพัฒนาชุมชนและอีกหลายวิชา หนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อนักมานุษยวิทยา นักวิจัยสาขาต่างๆ ทั้งทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ รวมทั้งหน่วยงานและศูนย์วิจัยวัฒนธรรม องค์กรพัฒนาของรัฐและเอกชน งานพัฒนาที่ต้องเกี่ยวข้องกับชาวบ้านผู้สนใจวัฒนธรรมชุมชนและนักวิชาการอีก หลายสาขา

สารบัญ

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัยทางมานุษยวิทยา
บทที่ 2 ชาติพันธุ์วรรณา: ตัวอย่างบางเรื่อง
บทที่ 3 ทฤษฎีและระเบียบวิจัยทางมานุษยวิทยา
บทที่ 4 ประเภทของการวิจัยทางมานุษยวิทยาและลักษณะของงานวิจัยสนามทางมานุษยวิทยา
บทที่ 5 การเตรียมตัวก่อนเข้าสนามวิจัยและสถานการณ์ทางสังคม
บทที่ 6 งานวิจัยทางมานุษยวิทยาระยะเริ่มแรกและการเก็บรวบรวมข้อมูล
บทที่ 7 เทคนิควิจัยที่ใช้ในช่วงต้นของการวิจัย
บทที่ 8 การสังเกตอย่างมีส่วนร่วมและการสัมภาษณ์ผู้ให้ข่าวสำคัญ
บทที่ 9 เทคนิควิจัยที่ใช้กับคนจำนวนน้อยและเทคนิควิจัยที่ใช้กับคนจำนวนมาก
บทที่ 10 เทคนิควิจัยในรูปแบบอื่นๆ
ฯลฯ

คำนิยม
หนังสือ "การวิชัยเชิงคุณภาพทางมานุษยวิทยา" ให้ความรู้อย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับการวิชัยเชิงคุณภาพและการวิจัยสนาม รวมทั้งใช้เทคนิควิจัยทุกรูปแบบเพื่อนำไปใช้ศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์ในแง่มุมต่างๆ เป็นตำราที่เป็นประโยชน์ทั้งในการวิจัยทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์หลายสาขา จึงเชื่อมั่นได้ว่าเป็นตำราที่มีคุณค่าในการทำวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์อย่างแท้จริงผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมนทิพย์ จิตสว่าง- หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การวิจัยทางมานุษยวิทยา ของศาสตราจารย์ ดร.งามพิศ สัตย์สงวน เป็นตำราในโครงการตำราของคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถือได้ว่าเป็นหนังสือเล่มแรกของเมืองไทยที่เกี่ยวกับการวิจัยทางมานุษยวิทยาและเป็นตำราที่ใช้กันหลายมหาวิทยาลัยนั้น หนังสือตำรา การวิจัยทางมานุษยวิทยา เล่มนี้ ให้ความรู้อย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับการวิจัยเชิงพรรณนา และการวิจัยสนาม รวมทั้งให้เทคนิควิจัยทุกรูปแบบเพื่อนำไปใช้ศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์ในแง่มุมต่างๆ
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740334064 (ปกอ่อน) 304 หน้า
ขนาด: 191 x 261 x 14 มม.
น้ำหนัก: 565 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: 2015
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน