0
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS
เรียนรู้พื้นฐานการจัดเตรียม นำเข้าและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสถิติยอดนิยม การวัดข้อมูล กำหนดตัวแปรและรหัสการจัดทำคู่มือลงรหัส
หนังสือ270.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    คู่มือเล่มนี้เป็นการสอนใช้โปรแกรม IBM SPSS Statistics software (SPSS) สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยเริ่มตั้งแต่การกำหนดตัวแปรและรหัสของตัวแปร การจัดทำคู่มือลงรหัส การป้อนและการจัดการข้อมูล การแปลงค่า เรียงลำดับและสลับข้อมูล รวมไฟล์ คัดเลือก/กำหนดน้ำหนักให้ชุดข้อมูล การตรวจสอบข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้หลักสถิติประเภทต่าง ๆ ให้ออกมาเป็นผลลัพธ์ในรูปแบบของตารางและกราฟ รวมทั้งวิธีการอ่านค่าผลลัพธ์ทางสถิติ พร้อมตัวอย่างสำหรับให้ผู้อ่านสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานวิจัยหรือการวิเคราะห์ข้อมูลของงานในชีวิตประจำวันได้ตามต้องการ

สารบัญ

Chapter 1 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ
Chapter 2 เริ่มต้นใช้โปรแกรม SPSS
Chapter 3 จัดการข้อมูลและทำงานกับไฟล์
Chapter 4 การแปลงค่าข้อมูล
Chapter 5 การจัดการข้อมูล
Chapter 6 การตรวจสอบข้อมูลในไฟล์
Chapter 7 การวิเคราะห์สถิติพรรณนา
Chapter 8 การจัดการกับผลลัพธ์
Chapter 9 การจัดการ Pivot Table
Chapter 10 การเขียนคำสั่ง (Syntax)
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162626067 (ปกอ่อน) 472 หน้า
ขนาด: 166 x 220 x 22 มม.
น้ำหนัก: 645 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซิมพลิฟาย, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 9/2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน