0
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป : Minitab for Windowns
หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับนิสิตและนักศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทในหลายคณะ อาทิ คณะวิทยาศาสตร์ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี วิศวกรรมศาสตร์ ที่ต้องการศึกษาและนำหลักการในการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างแม่นยำ
หนังสือ313.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป : Minitab for Windowns" เล่มนี้ มีเนื้อหาเกี่ยวกับ การจัดการไฟล์และข้อมูลการอธิบายข้อมูลเชิงคุณภาพ การอธิบายข้อมูลเชิงปริมาณ การแจกแจงความน่าจะเป็น การสุ่มตัวอย่างและการแจกแจงของตัวอย่างสุ่ม การอนุมานตัวอย่างกลุ่มเดียว การอนุมานตัวอย่าง 2 กลุ่ม การทดสอบไคกำลังสอง การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม และอื่นๆ อีกมากมาย เหมาะสำหรับนิสิตและนักศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทในหลายคณะ ที่ต้องการศึกษาและนำหลักการในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป MINITAB ไปใช้ในทำปัญหาพิเศษ การทำวิทยานิพนธ์ การทำวิจัย หรือการวิเคราะห์ข้อมูลภายในโรงงานอุตสาหกรรมหรือบริษัทของตนเอง

สารบัญ

บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 การจัดการไฟล์และข้อมูล
บทที่ 3 การอธิบายข้อมูลเชิงคุณภาพ
บทที่ 4 การอธิบายข้อมูลเชิงปริมาณ
บทที่ 5 การแจกแจงความน่าจะเป็น
บทที่ 6 การสุ่มตัวอย่างและการแจกแจงของตัวอย่างสุ่ม
บทที่ 7 การอนุมานตัวอย่างกลุ่มเดียว
บทที่ 8 การอนุมานตัวอยาง 2 กลุ่ม
บทที่ 9 การทดสอบไคกำลังสอง
บทที่ 10 การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789990110975 (ปกอ่อน) 564 หน้า
ขนาด: 185 x 259 x 26 มม.
น้ำหนัก: 980 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
เดือนปีที่พิมพ์: 8/2016
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน