0
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม R : Data Analysis Using R Program
เนื้อหาประกอบด้วย บทนำโปรแกรม R การใช้งาน R Commander สถิติเชิงพรรณนา การสร้างฟังก์ชัน การจำลองข้อมูล การอนุมานตัวอย่าง 1 กลุ่ม การอนุมานตัวอย่าง 2 กลุ่ม การทดสอบไคกำลังสอง ฯลฯ
หนังสือ332.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม R" เล่มนี้ ประกอบด้วยเนื้อหา 17 บท คือ บทนำโปรแกรม R การใช้งาน R Commander สถิติเชิงพรรณา การสร้างฟังก์ชัน การจำลองข้อมูล การอนุมานตัวอย่าง 1 กลุ่ม การอนุมานตัวอย่าง 2 กลุ่ม การทดสอบไคกำลังสอง การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม สถิติไม่อิงพารามิเตอร์ การทดสอบความสัมพันธ์กันของตัวแปร การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์อย่างง่าย การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์พหุคูณ แผนภูมิควบคุมสำหรับตัวแปร แผนภูมิควบคุมสำหรับลักษณะ และความสามารถของกระบวนการ

    หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับนิสิตนักศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทในหลายคณะ อาทิ วิทยาศาสตร์ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร ศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์และแพทยศาสตร์ ฯลฯ ที่ต้องการนำโปรแกรม R ไปใช้ในการทำปัญหาพิเศษ การทำวิทยานิพนธ์ หรือการทำวิจัย ในบริษัท

สารบัญ

บทที่ 1 บทนำโปรแกรม R
บทที่ 2 การใช้งาน R Commander
บทที่ 3 สถิติเชิงพรรณนา
บทที่ 4 การสร้างฟังก์ชัน
บทที่ 5 การจำลองข้อมูล
บทที่ 6 การอนุมานตัวอย่าง 1 กลุ่ม
บทที่ 7 การอนุมานตัวอย่าง 2 กลุ่ม
บทที่ 8 การทดสอบไคกำลังสอง
บทที่ 9 การวิเคราะห์ความแปรปรวน
บทที่ 10 การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164970588 (ปกอ่อน) 560 หน้า
ขนาด: 186 x 260 x 25 มม.
น้ำหนัก: 980 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์สายชล สินสมบูรณ์ทอง
เดือนปีที่พิมพ์: 8/2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน