0
การวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยเชิงคุณภาพ
หนังสือเล่มนี้จะเป็นตัวช่วยให้นักวิจัยได้ฝ่าฟันความยากลำบากในการวิเคราะห์ข้อมูล ไปพร้อม ๆ กับความเข้าใจในปรัชญาและอุดมการณ์ของงานวิจัยเชิงคุณภาพ
หนังสือ133.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    แสงสว่างจากการวิเคราะห์ข้อมูล มีความหมายต่อการเปิดประตูความรู้ ได้เห็นความจริงที่แท้ และมีความหมายต่อการนำผลการวิจัยไปใช้ เพื่อเปลี่ยนแปลงแก้ไขสภาพการณ์ที่หม่นมัว ไปสู่ความถูกต้องและดีงาม หนังสือ "การวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยเชิงคุณภาพ" เล่มนี้ จะเป็นตัวช่วยให้นักวิจัยได้ฝ่าฟันความยากลำบากในการวิเคราะห์ข้อมูล ไปพร้อม ๆ กับความเข้าใจในปรัชญาและอุดมการณ์ของงานวิจัยเชิงคุณภาพ

สารบัญ

01 ความหมาย พื้นฐานความเชื่อ และลักษณะเฉพาะของการวิจัยเชิงคุณภาพ
02 ประเภทของการวิจัยเชิงคุณภาพ กับการวิเคราะห์ข้อมูล
03 การวิเคราะห์เนื้อหาในงานวิจัยเชิงคุณภาพ
04 การใช้แผนผังความคิดรวบยอด (Concept mapping)
05 การเขียนรายงานการวิจัย
06 การวิจัยผสานวิธี (Mixed Methodology)

คำนิยม
หนังสือ "การวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยเชิงคุณภาพ" เขียนโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณดี เล่มนี้ มีคุณค่าสำหรับนักวิจัยที่มักมีความเข้าใจแบบผิด ๆ เกี่ยวกับการวิจัยเชิงคุณภาพและเขียนข้อเสนอโครงการที่ไม่ถูกต้องในข้อเสนอโครงการวิจัย ทั้งในการศึกษาในระดับปริญญาโท-เอก หรือในโครงการวิจัย ที่เสนอขอทุนวิจัยไปตามแหล่งทุนต่าง ๆ ว่างานนั้น ๆ เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ หากนักวิจัยได้ศึกษาและตรวจสอบแนวคิดของการวิจัยเชิงคุณภาพตลอดแนวไปถึงการวิเคราะห์ข้อมูลจากหนังสือเล่มนี้ จะช่วยให้นักวิจัยพัฒนาโครงการได้ถูกต้องตามระเบียบและเป้าหมายที่แท้จริงของการวิจัยเชิงคุณภาพที่มีคุณภาพจริง ๆรองศาสตราจารย์ ดร.สมถวิล ธนะโสภณ- ผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการ สาขาเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789743159855 (ปกอ่อน) 176 หน้า
ขนาด: 144 x 211 x 11 มม.
น้ำหนัก: 220 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์ศยาม, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 9/2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน