0
การวิเคราะห์ระบบการวัด (MSA) ประมวลผลด้วย Minitab 15 (ฉบับปรับปรุง) (PDF)
เน้นการศึกษาและวิเคราะห์ระบบการวัด สำหรับข้อมูลวัด และข้อมูลนับที่ทันสมัย
หนังสือ237.50 บาท
e-books(PDF) ?249.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือที่อธิบายถึงความหมายของระบบการวัด เพื่อกำหนดถึงแนวความคิดในการประมวลผลและวิเคราะห์ค่าความผันแปรจากระบบการวัด ทั้งด้วยความสามารถ (capability) และสมรรถภาพ (performance) ที่ประกอบด้วยคุณสมบัติด้านไบอัส ความเสถียร ความเป็นเชิงเส้น ตลอดจนรีพีททะบิลิตี้และรีโปรดิวซิบิลิตี้ และการประมวลผลด้วยโปรแกรม Minitab Release 15 พร้อมการอธิบายความหมายทีละขั้นตอน เหมาะสำหรับนักวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ นักศึกษา สายวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ตลอดจนวิศวกร นักวิทยาศาสตร์ในทุกสาขาวิชา

สารบัญ

ส่วนที่ 1 ความหมายและแนวคิดในการวิเคราะห์ระบบการวัดและความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสถิติ
- บทที่ 1 บทนำสู่การวิเคราะห์ระบบการวัด
- บทที่ 2 ความเข้าใจเกี่ยวกับความผันแปร
- บทที่ 3 ขั้นตอนทั่วไปของการวิเคราะห์ระบบการวัด
- บทที่ 4 คุณสมบัติของข้อมูลจากระบบการวัด
- บทที่ 5 ความผันแปรของระบบการวัด

ส่วนที่ 2 การประเมินผล (MSE) และการวิเคราะห์ (MSA) ระบบการวัด
- บทที่ 6 การประเมินผลระบบการวัด (MSE) สำหรับข้อมูลแบบผันแปร
- บทที่ 7 การวิเคราะห์ระบบการวัด (MSA) สำหรับข้อมูลแบบผันแปร
- บทที่ 8 การวิเคราะห์ระบบการวัด (MSA) สำหรับข้อมูลแบบนับ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840006097 (PDF) 296 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์ส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), สมาคม
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน