0
ลด 60%
การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน
ครอบคลุมหลักสูตรของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
หนังสือ74.00 บาท
e-books(PDF) ?130.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับ "การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน" เริ่มตั้งแต่ทำความรู้จักกับความรู้ทั่วไปทางการบัญชี การจัดทำงบการเงิน การวิเคราะห์งบการเงินโดยอัตราส่วนทางการเงิน การวิเคราะห์งบการเงินโดยการย่อส่วนตามแนวดิ่ง การวิเคราะห์งบการเงินโดยวิธีศึกษาแนวโน้ม การบริหารเงินทุนหมุนเวียน การวิเคราะห์งบกระแสเงินสด การศึกษาโครงสร้างทางการเงิน   การวิเคราะห์ค่าของทุน และการวิเคราะห์จุดคุ้มทุนและการเปลี่ยนแปลงปริมาณ โดยเนื้อหาแต่ละบทมีแบบฝึกหัดไว้ท้ายบทของทุกบทด้วย และตอนท้ายของหนังสือยังมีกรณีศึกษาเพื่อเป็นตัวอย่างการวิเคราะห์งบการเงินด้วยอัตราส่วนของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ และบุคคลทั่วไปที่สนใจการวิเคราะห์รายงานทางการเงิน โดยเนื้อหาครอบคลุมหลักสูตรของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

สารบัญ

บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปทางการบัญชี
บทที่ 2 งบการเงิน
บทที่ 3 การวิเคราะห์งบการเงิน
บทที่ 4 อัตราส่วนทางการเงิน
บทที่ 5 การวิเคราะห์ย่อส่วนตามแนวดิ่ง
บทที่ 6 การวิเคราะห์แนวโน้ม
บทที่ 7 การบริหารเงินทุนหมุนเวียน
บทที่ 8 งบกระแสเงินสด
บทที่ 9 โครงสร้างทางการเงินและวิเคราะห์ค่าของทุน
บทที่ 10 วิเคราะห์จุดคุ้มทุนและการเปลี่ยนแปลงปริมาณ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160803538 (ปกอ่อน) 360 หน้า
ขนาด: 170 x 220 x 17 มม.
น้ำหนัก: 505 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2011
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน