0
ลด 10%
การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน
การปรับปรุงรายงานทางการเงินตรงตามแม่บทการบัญชีฉบับปรับปรุง
หนังสือ166.50 บาท
e-books(PDF) ?151.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ใหเ้นื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับ "การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน" เริ่มตั้งแต่ทำความรู้จักกับความรู้เบื้องต้นทางการบัญชี การจัดทำงบการเงิน การวิเคราะห์งบการเงินโดยวิธีอัตราส่วนทางการเงิน โดยการย่อส่วนตามแนวดิ่ง และโดยวิธีการศึกษาแนวโน้ม การบริหารเงินทุนหมุนเวียน การวิเคราะห์งบกระแสเงินสด การศึกษาโครงสร้างทางการเงินและการวิเคราะห์ค่าของทุน การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน และการเปลี่ยนแปลงปริมาณ แต่ละบทมีแบบฝึกหัดในตอนท้ายสำหรับทบทวนความรู้ความเข้าใจ และท้ายเล่มยังมีกรณีศึกษาเพื่อเป็นตัวอย่างการวิเคราะห์งบการเงินด้วยอัตราส่วนของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้ได้ศึกษาเพิ่มเติมอีกด้วย เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับ ปวส. และปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ ตลอดจนบุคคลที่สนใจการวิเคราะห์รายงานทางการเงิน

สารบัญ

บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปทางการบัญชี
บทที่ 2 งบการเงิน
บทที่ 3 การวิเคราะห์งบการเงิน
บทที่ 4 อัตราส่วนทางการเงิน
บทที่ 5 การวิเคราะห์ย่อส่วนตามแนวดิ่ง
บทที่ 6 การวิเคราะห์แนวโน้ม
บทที่ 7 การบริหารเงินทุนหมุนเวียน
บทที่ 8 งบกระแสเงินสด
บทที่ 9 โครงสร้างทางการเงินและการวิเคราะห์ค่าของทุน
บทที่ 10 วิเคราะห์จุดคุ้มทุนและการเปลี่ยนแปลงปริมาณ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160821709 (ปกอ่อน) 352 หน้า
ขนาด: 170 x 220 x 15 มม.
น้ำหนัก: 490 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน