0
การวิเคราะห์สถิติขั้นสูงด้วย SPSS for Windows
การวิเคราะห์สถิติขั้นสูงด้วย SPSS
หนังสือ261.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "การวิเคราะห์สถิติขั้นสูงด้วย SPSS for Windows" เป็นหนังสือต่อเนื่องจาก "การใช้ SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูล" ของ ดร.กัลยา วานิชย์บัญชา โดยหนังสือ การวิเคราะห์สถิติขั้นสูงด้วย SPSS for Windows นี้ครอบคลุมเนื้อหาหลักการของเทคนิค Discriminant Analysis, Factors Analysis, Clusters Analysis, ANCOVA,Regression ฯลฯ พร้อมทั้งอธิบายวิธีการใช้โปรแกรม SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคดังกล่าวข้างต้น นอกจากนั้นยังแสดงตัวอย่างที่ประยุกต์ใช้ในงานด้านต่าง ๆ ที่สามารถนำเทคนิคการวิเคราะห์ตัวแปรหลายตัว พร้อมอธิบายความหมายโดยละเอียด เพื่อทำให้ผู้ศึกษาหนังสือเล่มนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเข้าใจ สำหรับผู้ที่ไม่มีความรู้พื้นฐานทางสถิติสามารถศึกษาได้จากหนังสือ "หลักสถิติ" และ "การวิเคราะห์สถิติ : สถิติเพื่อการบริหารและวิจัย" ของผู้เขียน

สารบัญ

บทที่ 1 การวิเคราะห์หลายตัวแปร (Multivariate Analysis)
บทที่ 2 การจำแนกกลุ่มตัวแปรด้วยเทคนิค (Factor Analysis)
บทที่ 3 การวิเคราะห์จำแนกกลุ่ม (Discriminant Analysis)
บทที่ 4 การวิเคราะห์ความถดถอยโลจิสติค (Logistic Regression Analysis)
บทที่ 5 การจำแนกกลุ่มตัวแปรด้วยเทคนิค (Cluster Analysis)
บทที่ 6 การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม (ANCOVA)
บทที่ 7 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของตัวแปรหลายตัว (MANOVA)
บทที่ 8 Multidimensional Scaling
บทที่ 9 การวิเคราะห์ความถดถอยแบบถ่วงน้ำหนัก (Weighted Regression Analysis)
บทที่ 10 การวิเคราะห์ความถอถอยแบบสองขั้น (Two-Stage Least Square Regression)
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164686564 (ปกอ่อน) 370 หน้า
ขนาด: 185 x 260 x 12 มม.
น้ำหนัก: 490 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
เดือนปีที่พิมพ์: 2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน