0
การวิเคราะห์สมการโครงสร้าง (SEM) ด้วย AMOS
ครอบคลุมถึงการวิเคราะห์ความถดถอย การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสำรวจ การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงยืนยัน หลักการของโมเดลสมการโครงสร้าง การใช้โปรแกรม AMOS ในการวิเคราะห์ถดถอย การวิเคราะห์เส้นทาง ด้วย AMOS ฯลฯ
หนังสือ342.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "การวิเคราะห์สมการโครงสร้าง (SEM) ด้วย AMOS" เล่มนี้ เป็นหนังสือที่ครอบคลุมถึงการวิเคราะห์ความถดถอย การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสำรวจ การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงยืนยัน หลักการของโมเดลสมการโครงสร้าง การใช้โปรแกรม AMOS ในการวิเคราะห์ถดถอย การวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis) ด้วย AMOS การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงยืนยันอันดับที่ 1 และอันดับที่ 2 การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างด้วยโปรแกรม AMOS อธิบายเนื้อหาโดยละเอียด เรียบเรียงไว้เป็นหมวดหมู่ชัดเจน เข้าใจง่าย เหมาะสำหรับนักวิจัย นิสิต นักศึกษา สามารถนำเทคนิคการวิเคราะห์สมการโครงสร้าง ไปประยุต์ใช้กับงานวิจัยในด้านต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง

สารบัญ

บทที่ 1 หลักการของโมเดลสมการโครงสร้าง
บทที่ 2 ความแปรปรวนร่วมและสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
บทที่ 3 การวิเคราะห์ความถดถอย (Regression Analysis)
บทที่ 4 การวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis)
บทที่ 5 โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling)
บทที่ 6 การใช้โปรแกรม AMOS ในการวิเคราะห์สมการโครงสร้าง
บทที่ 7 การวิเคราะห์ความถดถอยด้วย AMOS
บทที่ 8 การวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis) ด้วย AMOS
บทที่ 9 โมเดลการวัด : ปัจจัยเชิงยืนยัน
บทที่ 10 การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างด้วย AMOS

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164789166 (ปกอ่อน) 335 หน้า
ขนาด: 185 x 260 x 16 มม.
น้ำหนัก: 605 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: 2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน