0
ลด 15%
การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
การพัฒนาปรับใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เหมาะสมกับความต้องการ และข้อจำกัดของหน่วยงาน
หนังสือ187.00 บาท
e-books(PDF) ?160.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ   เป็นหนึ่งในวิชาสำคัญที่ผู้สนใจศึกษาด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องศึกษา ซึ่งต้องใช้สารสนเทศเป็นฐานสำคัญในการบริหารงานให้บรรลุเป้าหมายก็มักจะทำงานเกี่ยวข้องกับการใช้งานและการพัฒนาปรับใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เหมาะสมกับความต้องการ และข้อจำกัดของหน่วยงาน ซึ่งงานนี้มิใช่งานที่ทำครั้งเดียวเสร็จแต่ต้องสามารถที่จะพัฒนาปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ในแต่ละช่วงได้อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะในโลกปัจจุบัน ที่เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและไม่อาจคาดเดาได้ ทำให้องค์การต้องปรับเปลี่ยนมโนทัศน์และระบบงานให้ทันสมัย

สารบัญ

บทที่ 1 ระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศ
บทที่ 2 นักวิเคราะห์ระบบและการพัฒนาระบบ
บทที่ 3 การพัฒนาระบบสารสนเทศ
บทที่ 4 การสำรวจเบื้องต้น
บทที่ 5 การวิเคราะห์ระบบ
บทที่ 6 แผนภาพกระแสข้อมูล
บทที่ 7 การอธิบายการประมวลผล
บทที่ 8 แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล
บทที่ 9 การออกแบบระบบ
บทที่ 10 การออกแบบฐานข้อมูล
...ฯลฯ...

ข้อมูลเพิ่มเติม

หนังสือ "การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ" (Information System Analysis and Design) เล่มนี้ ถูกเขียนขึ้นเพื่อใช้ประกอบการสอนวิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ ซึ่งเขียนขึ้นจากประสบการณ์ทั้งในการสอนและการทำงานที่สั่งสมมาของผู้เขียนทั้งในด้านการวิเคราะห์ ออกแบบ และควบคุมโครงการพัฒนาระบบต่างๆ จึงมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างจากหนังสือการวิเคราะห์และออกแบบระบบหลายๆ เล่ม ที่วางขายอยู่ในตลาดหนังสือ โดยผู้เขียนเชื่อว่าวิธีการที่ใช้ในการจัดอันดับและการอธิบายเนื้อหา รวมทั้งการยกตัวอย่างนั้น จะง่ายต่อการศึกษา ทำความเข้าใจ และสะดวกต่อการใช้งาน

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789742127114 (ปกอ่อน) 353 หน้า
ขนาด: 170 x 240 x 15 มม.
น้ำหนัก: 540 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: --/2008
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน