0
ลด 10%
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
เหมาะสำหรับประกอบการเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และผู้สนใจทั่วไป
หนังสือ98.10 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้ มีเนื้อหาเน้นถึงความสำคัญของระบบสารสนเทศ   เรียนรู้ถึงหลักการและขั้นตอนการพัฒนาระบบ ซึ่งมุ่งเน้นตามแนวทางของวงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศ (System Development Life Cycle) หรือ SDLC รู้ถึงกิจกรรมต่างๆ ที่ต้องดำเนินการในแต่ละระยะ ได้แก่ การกำหนดปัญหา วิเคาระห์   ออกแบบ พัฒนา ทดสอบ นำไปใช้   และบำรุงรักษา ทั้งนี้ นักวิเคราะห์ระบบ สามารถนำเทคโนโลยีนี้มาประยุกต์ใช้กับงานพัฒนา ระบบ เพื่อให้ได้มาซึ่งระบบงานมาแก้ไขปัญหาทางธุรกิจให้กับองค์กร และบรรลุผลตามเป้าหมายในที่สุด

สารบัญ

บทที่ 1 ระบบสารสนเทศและนักวิเคราะห์ระบบ
บทที่ 2 วงจรการพัฒนาระบบ
บทที่ 3 การกำหนดปัญหา และการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
บทที่ 4 เทคนิคการรวบรวมความต้องการ
บทที่ 5 การเขียนแผนภาพ DFD
บทที่ 6 คำอธิบายการประมวลผล
บทที่ 7 การเขียนแผนภาพ ER
บทที่ 8 การออกแบบระบบ (ตอนที่ 1)
บทที่ 9 การออกแบบระบบ (ตอนที่ 2)
บทที่ 10 การพัฒนาและการทดสอบ
ฯลฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม

หนังสื่อเล่มนี้ได้ถูกเรียบเรียงขึ้นเพื่อนำไปใช้เป็นหนังสือประกอบการเรียนการสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุม และตรงตามหลักสูตรของ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789742128180 (ปกอ่อน) 264 หน้า
ขนาด: 17 x 22 x 12 มม.
น้ำหนัก: 380 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 9/2008
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน