0
การศึกษาความเป็นครูไทย
หนังสือเล่มนี้ เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาโดยภาพรวมเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและความเป็นครูไทย ซึ่งเนื้อหาทั้งสองส่วนเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็น เหมาะสมสำหรับครู นักศึกษา นิสิต
หนังสือ275.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้ เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาโดยภาพรวมเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและความเป็นครูไทย ซึ่งเนื้อหาทั้งสองส่วนเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็น เหมาะสมสำหรับครู นักศึกษา นิสิต และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาที่จะต้องศึกษาเรียนรู้เพื่อนำความรู้ต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพครูให้มีคุณภาพและสถาบันผลิตครูสามารถที่จะใช้องค์ความรู้ที่นำเสนอไว้ในหนังสือเล่มนี้เป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาผู้เรียนให้เป็นครูที่ดีสอดคล้องตามเกณฑ์เงื่อนไขมาตรฐานของคุรุสภาซึ่งเป็นองค์กรวิชาชีพครู

สารบัญ

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการศึกษาไทย
บทที่ 2 การศึกษาเพื่อพัฒนากระบวนการคิด
บทที่ 3 การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
บทที่ 4 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครู
บทที่ 5 บทบาทหน้าที่ สภาพงานครู
บทที่ 6 ลักษณะของครูที่ดี
บทที่ 7 คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ สำหรับวิชาชีพครู
บทที่ 8 การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และจิตวิญญาณความเป็นครู
บทที่ 9 การพัฒนาบุคลิกภาพการเป็นแบบอย่างที่ดีในวิชาชีพครู
บทที่ 10 การสร้างความก้าวหน้าและพัฒนาวิชาชีพครู

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740335672 (ปกอ่อน) 245 หน้า
ขนาด: 191 x 261 x 13 มม.
น้ำหนัก: 500 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: --/2017
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน