0
การศึกษาตามอัธยาศัย
การศึกษาตามอัธยาศัยเกิดขึ้นตามวิถีชีวิต เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์จากการทำงาน จากบุคคล จากครอบครัว จากสื่อ จากชุมชน และจากแหล่งความรู้ ซึ่งสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา และเกิดขึ้นในทุกช่วงวัยตลอดชีวิต
หนังสือ133.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    การศึกษาตามอัธยาศัยเป็นการเสนอโอกาสและทางเลือก เพื่อการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองให้แก่บุคคลทั่วไป ให้ได้รับการศึกษาและเพิ่มเติมความรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ก่อให้เกิดโลกทัศน์ที่กว้างขวาง สามารถใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงชีวิตให้ก้าวหน้า และดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข การศึกษาตามอัธยาศัยเกิดขึ้นตามวิถีชีวิต จึงเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ จากการทำงาน จากบุคคล จากครอบครัว จากสื่อ จากชุมชน และจากแหล่งความรู้ ซึ่งสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา และเกิดขึ้นในทุกช่วงวัยตลอดชีวิต

    หนังสือ "การศึกษาตามอัธยาศัย" เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาตามอัธยาศัยในประเด็นต่าง ๆ ประกอบด้วยแนวคิดพื้นฐานของการศึกษาตามอัธยาศัย ผู้เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัย แนวทางการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัย และบทวิเคราะห์การศึกษาตามอัธยาศัย เหมาะสำหรับนิสิตสาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน นักศึกษา คณาจารย์ นักการศึกษา และผู้สนใจทั่วไป สามารถนำไปใช้เป็นแหล่งอ้างอิงได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

บทที่ 1 แนวคิดพื้นฐานของการศึกษาตามอัธยาศัย
บทที่ 2 ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัย
บทที่ 3 เนื้อหาและประสบการณ์การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
บทที่ 4 แนวทางการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
บทที่ 5 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัย
บทที่ 6 บทวิเคราะห์การศึกษาตามอัธยาศัย

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164686694 (ปกอ่อน) 162 หน้า
ขนาด: 147 x 210 x 8 มม.
น้ำหนัก: 220 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ตำราและเอกสารทางวิชาการ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหา
เดือนปีที่พิมพ์: 5/2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน